Krinova Incubator & Science Park

Allt viktigare med innovationsdrivande noder för regional utveckling

Nyhet   •   Okt 14, 2015 09:00 CEST

Regeringens mål för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Sveriges 70 science parks och inkubatorer är regionala innovationsnoder spridda över hela landet, från norr till söder. De är en stor nationell resurs och ett viktigt verktyg för att uppnå regeringens mål.

Innovationsmiljöerna ligger i regel tätt på ett lärosäte och har som grunduppdrag att verka för start och utveckling av kunskapsintensiva tillväxtbolag. De arbetar utifrån olika förutsättningar. Utanför storstadsregionerna och de universitetskopplade miljöerna ligger tyngdpunkten i större utsträckning på att bidra till höjd innovationsförmåga i befintliga företag samt att skapa tillväxt och konkurrensförmåga genom ett lokalt innovativt nyföretagande.

Vi ser en trend där science parks och inkubatorer på mindre orter i högre grad arbetar med utmaningsdriven och öppen innovation, d v s innovationsmiljön arbetar tätt samman med akademin för att den ska integreras i näringslivet och vice versa. Den lokala innovationsmiljön erbjuder företag och entreprenörer utvecklingsprocesser och kontakter för genuin samverkan där parterna står inför gemensamma utmaningar. Det regionala och lokala samhället utgör en naturlig testmiljö för tillämpning av forskningsresultat skapade i verklig symbios mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi i gemensamma projekt. Innovationshöjd skapas på en arena där idéer och lösningar kan testas och marknadsanpassas i en iterativ, lärande och experimenterande process. En snabb process där science park och inkubator tillhandahåller effektiva verktyg, en neutral plattform och tydliga spelregler för samverkan. På så vis skapas draglok som stärker hela regionens konkurrenskraft.

Genom olika projekt har Krinova, som är Sveriges enda science park med mat som profilområde, följt utvecklingen av den skånska småskaliga livsmedelsindustrin. 2007 identifierade man ca 200 småskaliga matföretag i Skåne, idag är motsvarande siffra närmare 900, som nu ingår i Krinovas nätverk. Det pågår en omställning i livsmedelsbranschen där Krinova stödjer starten och utvecklingen av innovativa matföretag. Gör vi ett tankeexperiment, som ligger helt inom rimlighetens gräns, att 25 % av de småskaliga matföretagen anställer en person så betyder det drygt 200 nya arbetstillfällen i Skåne.

För att få utvecklingskraft i alla delar av landet behövs science parks och inkubatorer såväl i storstäder som på landsorten med uppdrag anpassade efter sina lokala förutsättningar. Det skapar nya företag och stärker innovationsförmågan i befintliga företag så att de kan växa. Det är viktigt att man ser skillnaderna mellan och nyanserar behovet av innovationsmiljöer och den innovationsinfrastruktur de utgör. Grunduppdraget är detsamma, utveckling och jobb. Vi behöver dock en utveckling av statens medverkan och utnyttjade av de regionalt prioriterade innovationsnoderna. Där en synkroniserad innovationsstrategi mellan den nationella, regionala och lokala nivån täcker in olikheter så att medfinansieringen inte på vissa orter blir en lokal angelägenhet och på andra en nationell.

Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Parks  

Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova