Altran Scandinavia

Altran hjälper Tillväxtverket att förutse Sveriges tillväxt

Nyhet   •   Jan 24, 2018 08:56 CET

I samarbete med Tillväxtverket, SCB och WSP har Altran fått uppdraget utveckla tekniken i tjänsten Raps, en tjänst för att mäta, analysera och prognostisera regional tillväxt. Altran kommer att jobba med att utveckla tekniken som möjliggör tjänsten och vår projektgrupp utgörs av några av våra främsta utvecklare, projektledare och testare. Systemet bygger på användning av en stor mängd regional data, analys av denna, samt matematiska modeller för att visa, analysera och prognostisera tillväxtsatsningar i Sverige. Tack vare Raps kan bland annat Landsting, Kommuner och företag få tillgång till:

 • Nulägesbeskrivningar
 • Utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
 • Regionalt jämförande beskrivningar
 • Grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
 • Analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
 • Regionala simuleringar och konsekvensanalyser
 • Prognoser över tillväxt i ekonomi och befolkning som en effekt av olika satsningar


Vi på Altran är stolta för det förtroende vi fått av Tillväxtverket och ser med stor optimism fram emot att ta oss ann detta uppdrag - säger Johan Lundin, Regionsansvarig på Altran i Karlstad.

Altran har ansvaret att vidareutveckla och lösa de tekniska utmaningar som finns för systemet. Mer information om Raps finns på hemsidan

Altran helps Tillväxtverket predict Sweden's growth

In cooperation with Tillväxtverket, SCB and WSP, Altran has been commissioned to develop the technology of the service Raps. This is a service for measuring, analyzing and forecasting regional growth. Altran will work on developing the technology that enables the service and our project team is comprised of some of our leading developers, project managers and testers. The system is based on the use of a large amount of regional data, analysis of this data, as well as mathematical models for displaying, analyzing and forecasting growth initiatives in Sweden. Thanks to Raps, counties, municipalities and companies can access:

 • Baseline Description
 • Developmental descriptions over time, both historical perspectives and forecasted prospects
 • Regional comparative descriptions
 • Forming regional groups by structure and development trends
 • Analysis of the relationship between structural and development variables
 • Regional simulations and assessments of impacts
 • Forecasts of growth in the economy and population as an effect of different initiatives


“We are proud of the trust we are given from Tillväxtverket and it is with great optimism that we look forward to this assignment, "says Johan Lundin, Regional Manager at Altran in Karlstad.

Altran is responsible for developing and solving the technical challenges that exist for the system. More information about Raps is available on the website