Moretime Group

Analys lyfter fram Moretimeaktiens potential

Nyhet   •   Sep 18, 2014 09:57 CEST

Göran Rubil har närmare analyserat Moretimes position och ger i sin analysrapport en bild av företagets position och möjlighet. Nedan återfinns kortversionen av analysen och en fullversion finns att hämta på http://www.moretime.se/finansiell-information

Analys från Aktiebladet.se   onsdag, 17 september 2014

Skrivet av Goran Rubil, Finansanalytiker Trader Invest Europé AB

Fyndläge i aktien inför digital revolution inom konsultsektorn

För lite kapital mitt i en expansionsfas har skapat osäkerhet och sänkt aktien i bolaget som håller på att åstadkomma en digital revolution i konsultsektorn. Det ger ett köpläge utöver det vanliga.

Moretime förser företag och entreprenörer med expertkunskap och samlar affärskritisk information på ett ställe. Det sker genom en IT-baserad kunskapsplattform och anknutna konsulter som bistår med kunskap utöver den som finns tillgänglig på den fullmatade plattformen. Med nytänkande och kundnytta i fokus levererar bolaget tjänster till små- och medelstora företag på ett enklare och billigare sätt. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget sedan i våras.

Kursen har sedan noteringen fallit från 6 kronor till 1,15 kronor. Noteringskursen speglade vad bolaget har för mål och potential men i ett kortsiktigt perspektiv speglade den inte fullt ut var bolaget befann sig.

I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu. Dessutom blev inte bolagets nyemission fulltecknad vilket har skapat en osäkerhet kring möjligheten att finansiera verksamheten med befintligt kapital. Om man tror att bolaget kan genomföra en kapitalanskaffning framgångsrikt, är aktien ett fynd just nu.

Moretime ämnar positionera sig på konsultmarknaden genom att spara tid och kostnader för sina kunder. Konsultmarknaden präglas idag av höga priser och föråldrad leverans av tjänster. Digitaliseringen har ännu inte i en hög grad utsatt konsultmarknaden för konkurrens. Det ska Moretime förändra. Kunderna ska lockas genom att de kan spara tid och kostnader. Affären för Moretime ligger i att på ett mer effektivt sätt leverera kunskap och skära emellan konsulternas marginaler.

Via en plattform innehållande stödsystem och affärskritisk kunskap skapar Moretime väsentlig kundnytta. Konsulttjänster kopplade till plattformen utgör en annan kundnytta genom att den kund som behöver mer stöd än det som plattformen erbjuder, kan få det direkt av konsulter kopplade till Moretime. Konsulterna tar vid där stödsystemen och kunskapsbanken slutar. Bolaget har anknutna konsulter inom följande områden: ekonomi, juridik, HR och management konsulting.

I dagsläget är Moretime en liten aktör på den svenska konsultmarknaden. Omsättningen under 2013 uppgick till 19 MSEK och bör under 2014 hamna på minst 30 MSEK. Det är endast en bråkdel av konsultmarknaden och marknaden för stödsystem. Den digitala revolutionen har förändrat förutsättningarna för en rad branscher och sprider sig till tjänstesektorn. Den totala marknaden i Sverige för de tjänster som Moretime erbjuder uppgår till 35 miljarder kronor enligt bolaget. Den närmaste konkurrensen vi kan se idag är från aktörer som ligger i det ena eller det andra segmentet, d.v.s. stödsystem eller konsulting. Moretimes erbjudande är bredare och bolaget har ett helhetsgrepp som saknar motsvarighet på den svenska marknaden.

I takt med att allt fler kunder upptäcker Moretime och bolagets produktutbud ökar, kommer Moretime att vinna marknadsandelar. Förmodligen i en snabb takt. Bolagets nuvarande tillväxt talar för det.

Utmaningen ligger i att få kunderna att själva vara lite mer involverade i olika affärskritiska processer där det känns tryggt att överlämna ansvaret till externa specialister. Att döma av Moretimes tillväxt pekar trenden i rätt riktning. Ju mer Moretimes kunskapsbank växer desto mer benägna kan kunderna bli att själva ta mer ansvar för affärskritiska processer. Ju fler specialister Moretime knyter till sig desto mer trygghet kan kunderna känna att de kan få all hjälp de behöver av en leverantör. Det kan få även större kunder att välja Moretime framför traditionella konsultbyråer. Exempel på stora kunder som Moretime redan har attraherat är JM, IVL, Menigo och Statoil.

En stor fördel med en digital konsultbyrå är att kunskap går att återanvända på ett kostnadseffektivt sätt. En fråga som ställs och besvaras på Internet kan läggas till kunskapsbanken och automatiskt besvaras nästa gång en annan kund ställer frågan, utan att personal behöver vara inblandat.

Marknaden för Moretime är stor. Den svenska marknaden uppskattas till 35 miljarder kronor årligen. Som jämförelse omsatte 2012 Sveriges 12 största revisionsbyråer cirka 13,9 miljarder kronor. Sveriges 66 största advokatbyråer cirka 8,7 miljarder kronor och Sveriges 7000 redovisningsbyråer 13,7 miljarder kronor. Konkurrensen utgörs idag av bland annat nämnda aktörer men också programvarubolagen, affärsutvecklingskonsulter, egen ekonomipersonal och bolagsjurister. Det är traditionellt stora kostnadsposter för bolagen som om de kan outsourcas på ett kostnadseffektivt sätt har potential att attrahera många kunder bland små- och medelstora företag.

Moretime har kommunicerat att man kommer att ta in 7 MSEK och kommer med allra största sannolikhet att lyckas genomföra kapitaliseringen framgångsrikt. Bolaget har levererat i enlighet med vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i våras. Den främsta anledningen till kursfallet och kapitaliseringsbehovet är att man inte fick in tillräckligt med kapital före noteringen. Kursnedgången kan inte spåras till marknadens misstro mot bolagets verksamhet utan helt enkelt osäkerheten kring finansieringen och vad det kan innebära i form av utspädning.

Det finns en betydande potential för uppvärdering av aktien. I första hand när osäkerheten kring kapitaliseringen har skingrats och i andra hand när bolaget kommer nära positivt kassaflöde. För att kunna uppskatta potentialen i aktien behöver vi titta på vad bolaget kan komma att värderas till då. 

Under 2015 bör Moretime omsätta minst 50 MSEK med de verksamheter som finns i bolaget idag. Ett P/S-tal på 2 är rimligt att kalkylera med i det skedet och det ger ett marknadsvärde på 100 MSEK. Givet det finansieringsbehov och finansieringsplan som bolaget har kommunicerat ger det en uppskattad kurs per aktie på 4-5 kronor (beroende på slutliga emissionsvillkor och slutlig utspädning).

Sannolikheten att bolaget lyckas genomföra en nyemission framgångsrikt är stor. Moretime har bättre förutsättningar att lyckas med nyemissionen nu än med den som genomfördes före noteringen.

Givet de förutsättningar som finns är aktien starkt köpvärd. Man får bra betalt för risken som så fort emissionen är genomförd kommer att vara undanröjd. Aktien bör efter en lyckad emission relativt snabbt ta sig upp till 2,50 kronor (från nuvarande 1,15 kronor) och har potential till ytterligare fördubbling på 18 månaders sikt.

Detta är ett utdrag ur vår analys av Moretime.