Yennenga Progress

Andrea Hallbergs masteruppsats: Father groups in Burkina Faso - towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?

Nyhet   •   Jun 14, 2017 22:57 CEST

Andrea Hallberg från Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet har författat masteruppsatsen ”Father groups in Burkina Faso – towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?”. Under 10 veckor i Nakamtenga, Burkina Faso, samlade Andrea material till sin undersökning och utredning av Yennenga Progress initiativ till utbildning av pappagruppsledare. ”Pappagrupper” är ledarskapsutbildningar för män i familjer med barn. Vikten av männens involvering i familjelivet är enligt otaliga studier mycket betydande för hela familjens hälsa och möjlighet till höjd levnadsstandard. Studier visar också att fattiga länder har större gap mellan män och kvinnor, vilket gör jämställdhetsarbete svårt. Andreas uppsats behandlar synen på maskulinitet i en afrikansk kontext, närmare bestämt hur det ser ut i Burkina Faso.

Andrea har, genom intervjuer och observationer i byn, kunnat dra slutsatser om hur Yennengas utbildningar kunnat göra avtryck i männens liv. Vi ser exempelvis att medvetenheten och dialogen kring vardagen kan leda till positiv beteendeförändring. Deltagarna upplevde själva att de, efter att ha synliggjort sina dagliga mönster numera tar aktiva beslut att umgås med sin familj. De involverar fruarna i olika beslutsprocesser som rör hemmet och barnen och hjälper sina fruar med sysslor som egentligen är ”typiskt kvinnogöra” - som att hämta vatten ur brunnen.

Andreas resultat, som är presenterat i uppsatsen, visar deltagarnas insikter i faderskap och maskulinitet, hur en rekonstruktion av synen på maskulinitet är möjlig. Att lyfta frågan om faderskapsrollen och kommunikation i familjen öppnar en ny sida av deltagarnas egna syn på maskulinitet.

Deltagarna ombads ta fram bilder som de tyckte representerade Yennenga Progress arbete. En man hade med en bild på en grupp människor som satt under ett träd och samtalade. När han fick frågan varför han valt denna bild, påpekade han:

Om ni tittar noga så ser ni att det är både män och kvinnor under trädet. Så är det bara här!

Läs Andreas uppsats och få en uppfattning om hur Yennengas arbete lämnat avtryck, och fortsätter förändra vardagslivet i byn Nakamtenga!