Fjärde AP-fonden (AP4)

AP4:s årsredovisning för 2002 publicerad

Nyhet   •   Feb 13, 2003 14:27 CET

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2002 är nu publicerad.

2002 i sammandrag:

  • Det marknadsvärderade resultatet uppgick till -23,0 (-6,9) mdkr.
  • Fondkapitalet, mätt till marknadsvärde och efter tillägg för överföringar, har under året minskat från 131,6 mdkr till 113,6 mdkr, vilket motsvarar fondens marknadsvärderade placeringstillgångar.
  • Totalavkastningen under år 2002 på placeringstillgångarna uppgick till -16,8 %, vilket skall jämföras med -16,3 % för jämförelseindex.
  • Avkastningen för den svenska aktieportföljen uppgick till -36,4 %, vilket var 0,5 procentenheter sämre än referensindex.
  • Avkastningen för den globala aktieportföljen uppgick till -35,1 % jämfört med -33,6 % för referensindex.
  • Avkastningen för ränteförvaltningen uppgick till 9,4%, vilket var 0,4 procentenheter lägre än referensindex.
  • Avkastningen för valutaförvaltningen lämnade ett positivt bidrag till den relativa avkastningen med 0,4 procentenheter.
  •  En ny ALM-analys har planenligt inletts under året i syfte att ompröva placeringsstrategin.
  • Fonden har under verksamhetsårets senare del lagt ut tre aktiva förvaltningsmandat externt.

- Vid en bedömning av årets utfall måste man skilja på den absoluta avkastningen och det relativa utfallet. Den absoluta avkastningen är i huvudsak ett resultat av den långsiktiga placeringsstrategi som fonden fastställt. För att på bästa sätt parera framtida underskott i pensionssystemet har fonden härlett en så kallad normalportfölj med hög andel aktier, varav en stor andel svenska aktier. Den strategin visade sig vara sällsynt olycklig år 2002, säger VD Thomas Halvorsen.