Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket välkomnar utbildningssatsningar i vårproposition

Nyhet   •   Apr 16, 2013 09:02 CEST

Idag har regeringen presenterat sin ekonomiska vårproposition. Regeringen skriver ner sin tillväxtprognos för år 2014 och bedömer att arbetslösheten fortsätter att utvecklas negativt. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen bland annat ytterligare tre miljarder i satsningar på fler utbildningsplatser.

 - Arbetsgivarverket välkomnar att regeringen satsar mer pengar på utbildning och att man framför allt riktar satsningarna mot till exempel ingenjörsutbildningen där det finns en stor efterfrågan inte minst från Arbetsgivarverkets medlemmar, säger chefsekonom Roger Vilhelmsson.

I vårproposition slår man också fast den så kallade pris- och löneomräkningen. Vi kan konstatera att vi får en uppskrivning av löneomräkningen med 3,9 procent nästa år, till skillnad från i år då uppskrivningen blev noll procent. Uppskrivningen för lokaler och övriga förvaltningskostnader blir dock något lägre än normalt på grund av den låga prisutvecklingen. En genomsnittlig myndighet får därmed ca 2,25 procent i pris- och löneuppräkning 2014.

Arbetsgivarverket tycker att modellen med pris- och löneomräkningen i grunden är ett utmärkt system som tjänat statsfinanserna och den arbetsgivarpolitiska delegeringen väl, men samtidigt är de stora variationerna i anslagsuppskrivningarna lite problematiska. Det skulle vara möjligt att inom ramen för modellen göra justeringar som jämnar ut svängningarna utan att det för den skull kostar mer pengar, säger Roger Vilhelmsson.

Regeringen vill bidra till stärkt omställningskraft på arbetsmarknaden. En nyhet i den riktningen är att regeringen är beredd att stödja parterna för att öka möjligheterna till en överenskommelse om ny modell för omställningsavtal samt ändrade turordningsregler. Samtalen med parterna har bland annat kretsat kring bättre tillgång på utbildning, till exempel att vidareutbildning erbjuds på ett sätt som är möjligt att kombinera med arbete, och försörjning under tiden i utbildning.

I den promemoria med skatteförslag som har remitterats i samband med denna proposition ingår förslag om inkomstskatteändringar för vissa stiftelser, däribland kollektivavtalsstiftelser, i syfte att underlätta omställning på arbetsmarknaden. Förslaget innebär, om det genomförs, att antalet ändamål som är skattemässigt gynnade utvidgas, bland annat när det gäller att lämna understöd vid utbildning till arbetstagare.

Regeringen påpekar i sammanhanget att det är nödvändigt att arbetsmarknadens parter tar ansvar för och utvecklar den svenska modellen för att den även fortsättningsvis ska ge förutsättningar för hög sysselsättning, god tillväxt och stark sammanhållning. Det är därför angeläget att parterna på hela arbetsmarknaden finner lösningar för hur arbetstagarnas behov av trygghet kan kombineras med arbetsgivarnas behov av flexibilitet. Regeringen bedömer att lagstiftning på detta område inte är en lika effektiv åtgärd som en partsöverenskommelse. Regeringen vill därför lyssna till parterna och stödja deras arbete med att nå överenskommelser.