Arisone Log In

Arisone Update, Specialistsköterskor, behövs dem?

Nyhet   •   Mar 23, 2012 12:00 CET

Veckans Arisone Update, Specialistsköterskor, behövs dem?
Vad betyder ”specialistsjuksköterska”? Arisone har sammanfattat Högskoleverkets beskrivning av specialistsköterskeexamen. Hur mycket är en specialistsjuksköterska värd?
Ta också del av referenser från Arisones sjuksköterskor om vad de tycker om Arisone Log In.

 
Nyhetsbrevet Arisone Update innefattar en kort uppdatering om sjuksköterskeportalen Arisone Log In och en glimt om sjuksköterskors och vårdgivares reflektioner över vården, internationella blänkare samt lite tips.

Nya sjuksköterskor på Arisone Log In
Nurse # 603105 Multi Nurse ( Multi Nurse =sjuksköterska med mer än en vidareutbildning)


Så här tycker våra sjuksköterskor om Arisone Log In:
Nurse # 50653
Vad det gäller min erfarenhet av Arisone Medic är den mycket bra. Håller löfte och inget strul med tider, löner och så vidare. Jag gillar raka puckar och ingen rundgång utan min kontakt har varit en och samma person. Jag har erfarenhet av andra bemanningsföretag som har den "gamla" sättet att erbjuda jobb. Arisones koncept är mycket bättre både för mig och arbetsgivaren. Jag har bara goda vitsord att säga samt att du gör ett jäkla bra jobb.

Nurse # 50548
Tycker att hela upplägget med valfrihet, respekt, anonym web och kontaktnät för SSK är väldigt bra. Kommer att tipsa vidare SSK-vänner att höra av sig till dig. Trist att det ska vara svårt att slå sig in på marknaden, har jag möjlighet att lägga ett gott ord någonstans gör jag det absolut.
Ett stort tack för din hjälp och lycka till, det har varit jättetrevligt när vi pratats vid.  

Nurse #50441
Jag arbetar för Arisone Medic som anställd och genom min enskilda firma med sjuksköterskeuppdrag i Sverige och Norge. Det har alltid fungerat väldigt bra, tydlig snabb kommunikation, engagemang, flexibilitet och en stor lyhördhet för mina behov har funnits där.
De finns alltid där för support ett telefonsamtal bort, via journumret, det ger trygghet.

Nurse # 50654
Att arbeta för Arisone har alltid fungerat väl för mig. Alltid klara besked och man kan nå någon på Arisone alltid. Lönen kommer som den ska. Känns väldigt tryggt och säkert att arbeta för Arisone!

Nurse #5018
Arisone är ett mycket bra bemanningsföretag upprätthåller en fin kontakt med oss sjuksköterskor och om någon otydlighet uppstår känner man fullt stöd av Arisone. Det passar mig bra att ta extra arbetspass kväll, helg och även en del sommartid då jag arbetar i Elevhälsan. Arisone har även varit bra på att framhålla vår kompetens genom att erbjuda olika kurser som vi sjuksköterskor kan hålla i. Detta är inspirerande och gör att arbetet känns förnyande och utvecklande. 


Specialistssjuksköterskeexamen
Arisone har fritt sammanfattat Specialistsköterskans utbildning från Högskoleförordningen. När man begrundar innehållet så förfaller diskussioner om låga löner och pressade arvoden i upphandlingarna som en utmaning att besegra för att behålla kompetensen i framtiden. Man kan reflektera över vems är utmaningen att säkra kompetensen? Samhället, politiker, sjuksköterskorna själva, vårdgivare, facket… kanske ett gemensamt ansvar för att säkra att "kompetensen" stannar inom vården (och i Sverige).


Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Inriktningar
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall studenten också
- visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård skall studenten också
- visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård skall studenten också
- visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden, och
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård skall studenten också
- visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård skall studenten också
- visa förmåga att hos patienter inom medicinsk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård skall studenten också
- visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten också
- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
- visa förmåga att möta människor i kris, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
- visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Övrigt
- För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
- För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.
- I examensbeviset skall utbildningens inriktning anges.
- För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Information hämtad från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM
Förklaringar samt summering har skrivits av admin Ulrika.