Spårvagnar i Skåne

Attraktiv för alla

Nyhet   •   Feb 26, 2013 11:17 CET

Tillgänglighet berör många och behoven ser olika ut. Generellt kan man säga att insatser som ökar tillgängligheten för den som har funktionsnedsättningar ofta blir en vinst för alla. Många tänker kanske främst på den fysiska tillgängligheten, att det är lätt att orientera sig på hållplatsen och inne i spårvagnen, men också hur man enkelt tar sig till hållplatsen. Andra faktorer är informationssystem och biljettsystem. De ska vara lätta att hitta och förstå och vara tillgängliga både genom text, tal eller taktilt.

Vi vet också att andelen äldre i Sverige växer. Det betyder att allt fler kommer att ha nedsatt rörlighet och kanske rullator med sig ombord, men även nedsatt hörsel och syn. Det gör att vi behöver anpassa oss till de behoven. Marcus Claesson, Spårvagnar i Skåne och Jasna Martinsson, Skånetrafiken, har svarat på några frågor i ämnet.

Fråga dem som vet
Spårvagnar i Skåne arbetar tätt ihop med Skånetrafiken. Tillsammans har vi börjat ett samarbete med de samrådsgrupper kring tillgänglighetsfrågor som finns i Malmö Stad, Lunds kommuns och Helsingborgs Stad. Vi informerar om arbetet som har skett hittills och vad som planeras att ske framöver och vi tar emot synpunkter. Från varje samrådsgrupp kommer sedan 1-2 personer att ingå i en referensgrupp som vi kommer att fortsätta dialogen med.
Vi tror att referensgruppen kommer att ha en viktig roll i det arbete som ligger framför oss, däribland kravställningar på spårvagnar och hållplatser.

Design och teknik
Spårvagnar i Skåne har också ett samarbete med avdelningen för rehabiliteringsteknik Certec, inom Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Deras forskning och utbildning har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användarvänlig teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och informationssökning. Inom ramen för Universal design gör studenterna ett projektarbete och vi har gett dem fyra uppdrag; biljettsystem, informationssystem, spårvagnens interiör samt hållplatsens utformning. Slutredovisning av projekten sker i maj 2013. Certec kommer också att vara representerade i referensgruppen för tillgänglighetsfrågor.

Hela resan
För vissa börjar resan redan innan man kommer till hållplatsen då man t.ex. kan behöva information om resan. För andra kan resan börja vid hållplatsen, där man behöver kunna orientera sig lätt. Vi tänker på ”hela resan”. Skånetrafiken och staden är tillsammans ansvariga för att få en väl fungerande helhet. Det får inte finnas någon flaskhals längs resan som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan ta sig hela vägen fram. En bra tillgänglighet är naturligtvis en poäng även för de som har särskilda behov bara under kortare perioder. Den som har en gipsad fot,en barnvagn, rullator eller käpp att hantera, vill också känna sig trygg med att resa kollektivt.

Dyrt att låta bli
Det finns kanske de som tycker att det verkar dyrt och krångligt med anpassning, men man kan nog säga att det dyraste är att inte anpassa alls. Gjordes inte det, så skulle behovet av serviceresor öka, vilket i sin tur även skulle medföra att utsläppen från persontransporterna i Skåne skulle öka. Det skulle bli dyrare för alla. Skånetrafiken arbetar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla och för att minska miljöutsläpp. Därför anpassas bland annat bussar, tåg, stationer och hållplatser så att personer med funktionsnedsättning kan resa med kollektivtrafiken de dagar de orkar, kan och har möjlighet. Tanken är att man ska använda vanlig kollektivtrafik när man kan och serviceresor när man måste.

Skåne ligger långt fram och har en kollektivtrafik där 77 procent av bussarna är tillgängliga, vilket placerar Skåne på andra plats i landet enligt Handisams uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012. Något som tillkommit på senare år är att stadsbussarna i Skåne har en röst som informerar om vilken buss som står på hållplatsen och vart den är på väg. Det är en bra service för den som har synnedsättning och inte kan läsa skyltningen på själva bussen. Skånetrafiken har även särskilda sjukreselinjer mellan de större sjukhusen i Skåne. På sjukhuslinjen mellan Lund och Helsingborg finns servering och toalett ombord.