Skånes Idrottsförbund

Barn är inte små elitidrottare!

Nyhet   •   Jan 25, 2016 13:40 CET

Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund och Skånes Innebandyförbund tillsammans med Skåneidrotten har startat ett samverkansprojekt för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

Det är betydelsefullt att poängtera att även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av träning är tävlingen för många det roligaste. Tävlingen är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp med andra ger för många barn, liksom för ungdomar och vuxna, mening till den träning de lägger ner. Men det är också viktigt att komma ihåg att tävlingen inte är den enda drivkraften för barnen och att utformningen av tävlingen har stor betydelse. Inte bara för stunden utan också då tävlingen i stor utsträckning styr det som sker på träningen.

Därför måste vi som förbund fundera över vilka signaler våra tävlingssystem sänder ut om vad som ska premieras i olika åldrar. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna och inte heller för idrotten i stort. Det finns ingen forskning som visar att man i barnaålder kan förutspå vilka individer som kommer att nå resultatframgångar i vuxen ålder. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra miljö där så många som möjligt ges förutsättning att idrotta så länge som möjligt.

Ur anvisningarna till Idrotten Vill - Intention ”Långsiktig utveckling”
Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar toppning och utslagning.

Anvisningar:
 Tävlingar bör utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.
 Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn bör ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.
 Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) bör inte vara så hög att den går ut över träningen.

Därför att: Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så många som möjligt eftersom ingen med säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå. Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.
Ett led i detta samverkansprojekt är att se över de perioder då respektive förbund sanktionerar seriespel för barn och ungdomar. Mot denna bakgrund gör nu förbunden justeringar i sina tävlingskalendrar. Inledningsvis kommer tävlingskalendrarna att matchas för att möjliggöra att tävlingsspelet ska kunna kombineras under hösten. Konkret innebär det att fotbollen kommer att avsluta höstens tävlingsspel en vecka tidigare samt att de skånska innebandy- och handbollsmatcherna startar en vecka senare, vilket ger ett utrymme så att tävlingssäsongerna inte krockar i lika hög utsträckning. På detta vis ger vi idrottande barn större möjlighet att kunna utöva flera idrotter samtidigt utan att behöva välja idrott.

I Riksidrottsförbundets stadgar, 1 kap, finns idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund beskriven. Där finns följande skrivning om barnidrotten: ”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”

Malmö 2015-11-17
Claes Ohlsson, ordförande, Skånes Fotbollsförbund
Henrik Wetterlundh, ordförande, Skånes Innebandyförbund
Lars Berger, ordförande, Skånes Handbollsförbund