Life&Career AB

Begreppsförvirringen har varit och är stor inom coachbranschen

Nyhet   •   Feb 14, 2010 09:43 CET


Stockholm 2010-02-14

Begreppsförvirringen har varit och är stor inom coachbranschen.

Alla kallar sig coacher eftersom det idag inte är en skyddad titel, yrke eller profession. Eftersom

coaching inte ännu är ett yrke så finns det inga regleringar av marknaden. Det blir ännu mer förvirrat

eftersom man också kallar mycket arbete inom personal och ledarområdet för coaching fastän det

egentligen är tex rådgivning . Även media är slarviga i sina benämningar och allt blir coaching! Vi har alla

läst om allt från hundcoacher till sexcoacher! Det finns ingen enhetlig definition av begreppen coaching

och mentorskap idag utan varje coach måste själva definiera vad det är man levererar .

Coaching med varudeklaration

Ett annat problem är att de företag och organisationer som köper coachingtjänster och gör upphandlingar

har svårt att veta om de får hög kvalitet och professionalism. Man vet inte riktigt vad man ska gå efter för

att få en professionell coach eller mentor och det är svårt att bilda sig en uppfattning om vad som skiljer

en coach från en annan eller vad som skiljer olika coachutbildningar och intresseorganisationer från

varandra.

Coaching en snabbt växande bransch.

Coachbranschen är ett område som är att av de snabbaste växande världen över. Man beräknar att det

idag finns ca 45.000 businesscoacher i världen ( Globalcoaching survey 2009, Bresser

consulting&Associates). Utöver dessa finns det många fler som kallar sig för coacher inom olika områden

och som arbetar med privatpersoner. Antalet interna coacher ökar också kontinuerligt enligt en

undersökning i England (CIPD, Taking the temperature of coaching, 2009).

Det finns idag fyra huvudområden för coaching ; 1.Executive coaching 2. Teamcoaching 3. Career

&Lifecoaching 4. Sportscoaching ( Coaching& Mentoring, Theory and Practice 2009 ; Robert Garvey, Paul

Stokes, David Megginsson)

Inom coachingbranschen försöker man nu att skapa kvalitet och professionalism genom att samla

coacher och mentorer i olika branschorganisationer och intresseorganisationer. Det finns hundratals

intresseorganisationer för coacher och mentorer världen över. Bara i Tyskland finns det ett trettiotal.

Certifiering och ackreditering

Ett sätt att kvalitetssäkra coacher är att utbilda dem och certifiera dem i ackrediterade coachutbildningar.

Det finns även här en begreppsförvirring för köparna . Vad är egentligen en certifiering eller en

ackreditering? Vad betyder det och vad är den värd? Vad är en bra coachutbildning? Vilka

intresseorganisationer finns och vilken ska man välja?

Vad är en certifiering? Vad innebär det?

Certifiering eller diplomering kan vilken utbildare vem som helst kalla sina utbildningar. Det finns

hundratals olika certifieringsutbildningar inom coaching och mentorskap världen över. Det är alltså ingen

garanti att det är en bra coachutbildning som man får. De olika utbildningarna har olika modeller och

innehåll och kursledare med skiftande bakgrunder.

Vad är en ackreditering? Vad innebär det?

Om en utbildning är ackrediterad betyder det att den är kvalitetssäkrad av en intresseorganisation och att

den uppfyller de standards och etiska regler som organisationen har satt upp som viktiga.

Coachutbildaren får genomgå en ackrediteringsprocess för att bli godkänd. Detta ökar sannolikheten att

man får en bra coachutbildning.

Vem genomför då en ackreditering?

En del av de större intresseorganisationerna i världen genomför ackrediteringar av coachutbildningar och

individuella coacher. Detta betyder att man kvalitetssäkrar både utbildningen och coachen.

Idag finns det tre aktörer på marknaden som anses vara de största och mest aktiva på marknaden. Det är

ICF (International Coach Federation ), EMCC(European Mentoring and Coaching Council), AC(Association

of Coaching) .

Missuppfattning om ICF

ICF är ett begrepp många känner till och det finns en utbredd tro att ICF är en form av standard som

gäller. Ofta frågar svenska upphandlare efter ICF ackreditering.

ICF är en amerikansk intresseorganisation med ca 15.000 medlemmar som både säljer utbildning och

ackrediterar utbildningar. De är kommersiella. De utbildar och de tar betalt för ackrediteringar av de

enskilda coacher de själv utbildat. Idag har de tre nivåer för ackreditering (ACC,PCC,MCC), men

diskuterar om att endast ha en nivå. Många av medlemmarna är kvinnor och sk livs coacher.

EMCC är en europeisk neutral intresseorganisation med ca 4.200 medlemmar och som växer hela tiden.

EMCC är en forskningsbaserad intresseorganisation med bla Prof David Megginsson och Prof David

Clutterbuck som grundare. EMCC har forskat fram en Competence framwork för vad en kvalitetssäkrad

coachutbildning ska innehålla. EMCC anger fyra nivåer; Foundation, Practitioner, Senior Practitioner och

Master Practitioner. En coachutbildare kan efter noggrann granskning ges en EQA (European Quality

Award. Det är en lång och noggrann process med flera olika steg). Under 2010 kommer man i Sverige även

att kunna bli ackrediterad på individnivå och få en EIA(European Individual Accreditation ). Denna

individuella ackreditering finns också på fyra olika nivåer. Många av medlemmarna i EMCC är

business/executive coacher och EMCC har också många manliga coacher.

AC är en engelsk intresseorganisation med ca 2.800 medlemmar, många livscoacher. De har

ackrediteringar och en aktiv diskussionsgrupp på www.linkedin .com .

Val av intresseorganisation

Vilken intresseorganisation man väljer att vara medlem är ett personligt val utifrån vilka värderingar man

har. Det finns pågående diskussioner mellan EMCC och ICF och flera andra organisationer om hur man

kan samarbeta för att få en bättre kvalitet på coachbranschen.

I tidningen ”Coaching at work ” Vol 5 issue 1 finns en fullständigare beskrivning av de olika

intresseorganisationerna. För de som är intresserade( www.coaching‐at‐work.com)

Jag vill uppmana alla inom coachingområdet att se till att kvalitetssäkra sig själva, sina utbildningar och de

upphandlingar som genomförs. EMCC Sverige har öppna träffar för alla som är intresserade att lära mer

om coaching och mentorskap (www.emccouncil.org)

Den viktigaste frågan i coachbranschen inför 2010 är att få en kvalitetssäkring

av coacher och coachutbildningar.

Författaren till artikeln Lena Mangell är leg.psykolog, executive coach & karriärcoach.Lena driver

Life&Career sedan 1999 och har arbetat med att utveckla chefer och medarbetare sedan 1992 genom bla

coaching. Lena har skrivit två böcker om karriärcoaching och utbildar nya karriärcoacher/coacher i EMCC

ackrediterade utbildningar på Practitioner och Senior Practitioner nivå. Lena har varit styrelsemedlem i

EMCC 2005‐2009 och är idag medlem i EMCC www.emccouncil.org

Kontakt: Lena Mangell, 070-7561642,lena.mangell@lifecareer.se, www.lifecareer.se