Region Örebro län

Beslut av regionstyrelsen den 22 maj 2018

Nyhet   •   Maj 22, 2018 13:29 CEST

Beslut av regionstyrelsen den 22 maj 2018

Satsningar på förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
Regionstyrelsen satsar 9,4 miljoner kronor (helårskostnad 2019) på åtgärder för en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Här är satsningarna med kostnaderna för 2018:

  • 2,5 miljoner kronor för uppbyggandet av en endometriosenhet
  • 0,5 miljoner kronor för dietist samt medicinsk vårdadministratör inom neonatalvården,
  • 1,0 miljoner kronor för förstärkt psykosocial resurs i Närsjukvårdsområde Örebro
  • 0,7 miljoner kronor för att förstärka mödrahälsovården för blivande och nyblivna mammor med 1,0 dietist samt 1,0 psykolog,

Beslutet är en följd av Sveriges kommuner och landstings överenskommelse med staten om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Region Örebro läns nya vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om en vision för Region Örebro:
Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Visionen ska ge en tydlig målbild som ska vara både uppmuntrande och lagom utmanande för att skapa kraft framåt i organisationen. Den nya visionen kommer att vara en central del i arbetet med att omarbeta befintlig värdegrund.

Patientavgifter vid digitala vårdkontakter i primärvården
100 kronor. Så mycket föreslås digitala vårdkontakter inom primärvården kosta från 1 juni. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar, och på så sätt ansluter man sig tillen rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting som föreslår 100 kronor som lägsta nivå för digitala vårdkontakter i primärvården.

Satsningar på bättre sjukskrivningar och rehabiliteringar
Sjukskrivningar ska förebyggas och förkortas samtidigt som återgång i arbete ska främjas genom en bättre sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Det är målet för de satsningar som nu görs efter beslut i regionstyrelsen. Kostnaden för satsningen beräknas till 3,6 miljoner kronor (helår). Satsningarna innebär att läkarna inom sjukskrivningstyngda verksamheter ska få ökat stöd och handledning i det praktiska sjukskrivningsarbetet. Satsningen innebär också att det ska finnas tillgång till rehabiliteringskoordinatorer inom dessa verksamheter. Bakgrunden till satsningarna, som finansieras med statsbidrag, är den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting fattade med staten om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2018.”

Förlängt förordnande för ordförande i Läkemedelskommittén
Nuvarande ordförande i Läkemedelskommittén, Maria Ekbäck Palmetun, får sitt förordnande förlängt till och med 2022-05-31.

Utveckling och implementering i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2018 samt 2019
Regionstyrelsen godkänner Hälso- och sjukvårdsförvaltningens redovisning för utveckling och implementering i enlighet med nationella riktlinjer. Mot bakgrund av redovisningen får de disponera de tio miljoner kronorna som finns avsatta i budget för arbetet med nationella riktlinjer.

Donationsstiftelsers årsredovisning 2017
I enlighet med stiftelselagens krav har årsredovisning för samtliga av Region Örebro läns samförvaltade donationsstiftelser för år 2017 upprättats. Regionstyrelsen beslutaratt godkänna årsredovisningen med däri vidtagna åtgärder.

Uppföljning av Program för hållbar utveckling 2017-2020
2017 har varit första året med Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2017-2020. Programmet ska ge organisationen en möjlighet att höja nivån i hållbarhetsfrågorna. Regionstyrelsen godkänner Hållbarhetsredovisning Region Örebro län 2017, uppföljning av Program för hållbar utveckling 2017-2020.

Överenskommelse om fördjupad länssamverkan med Länsstyrelsen i Örebro län
Regionstyrelsen beslutar att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län om fördjupad samverkan. Överenskommelsen innebär att man etablerar ett forum för systematisk dialog – Ledningssamråd i länsövergripande frågor – under ledning av regionstyrelsens ordförande och landshövdingen.

Regionstyrelsen har också svarat på motion om återrapport till patientnämnden, yttrat sig till Socialdepartementet över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården, svarat på revisionsrapporten Granskning av regionstyrelsens långsiktiga analys av ekonomi och resultat, antagit Samverkansnämndens rekommendation om ”Avtal om gemensam satsning på klinisk och patientnära forskning 2019-2024 samt ”Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024” för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion”.