Region Örebro län

Beslut från Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd den 22 maj

Nyhet   •   Maj 23, 2019 10:42 CEST

Stor efterfrågan på företagsstöd föranleder omfördelning av anslag

Region Örebro län har till uppgift att fördela medel från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Detta sker dels genom bidrag till projektverksamhet, dels genom olika former av företagsstöd. Anslaget för 2019 uppgår till närmare 40 miljoner kronor. För 2019 beslutade regionala tillväxtnämnden att fördelningen mellan projekt och företagsstöd skulle vara 25,5 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och 13,3 miljoner kronor till företagsstöd. Med anledning av att det i dagsläget finns en stor efterfrågan på företagsstöd och en mindre efterfrågan på projektmedel beslutade regionala tillväxtnämnden den 22 maj att omfördela fyra miljoner kronor av anslaget från projektmedel till företagsstöd.

Stöd till kunskapsuppbyggnad inom hållbar logistik vid Örebro universitet

Projektet Kunskapsuppbyggnad inom hållbar logistik vid Örebrouniversitet syftar till att bygga upp en kunskaps- och kompetensbas vid Örebro universitet inom området hållbar logistik. Konkret ska projektet skapa förutsättningar för en doktorand att utveckla ny kunskap inom området, som sedan ska komma såväl det regionala som det nationella näringslivet och forskarvärlden till nytta. På sikt är tanken att kunskapsuppbyggnaden ska ge en förstärkning av universitetets utbildningsprogram inom bland annat hållbar logistik, som i sin tur bidrar till ökad tillgång på kompetent arbetskraft i regionen. Detta stärker regionens attraktivitet som livsmiljö och som näringslivsregion med särskilt fokus på regionens logistiska läge och attraktionskraft för logistikföretag. Regionala tillväxtnämnden beslutade den 22 maj att stödja projektet med 1,6 miljoner kronor.

Långsiktig samverkansstruktur ska ge stärkta förutsättningar för besöksnäringsföretagen

Regionala tillväxtnämnden beslutade den 22 maj att stödja ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län och ALMI Företagspartner med 964 000 kronor. Projektet ska identifiera, mobilisera, kraftsamla och lösa de specifika problem som besöksnäringen i Örebroregionen står inför. I tidigare projekt inom området har det till exempel visat sig att det finns ett stort behov av såväl anpassade kompetensförsörjningsinsatser som samordning av turism- och besöksnäringsinsatser.

Fler kvinnor till industrin i Karlskoga

De åtta största industriföretagen i Karlskoga kommun behöver minst 1 500 nya medarbetare de kommande fem åren. Projektet Fler kvinnor till industrin ska få fler kvinnor att ta arbete inom den lokala industrin. På så sätt kan de bidra till att tillfredsställa ett stort kompetensförsörjningsbehov som annars skulle leda till sämre möjligheter och konkurrenskraft för företagen. Aktiviteter i projektet är bland annat informationsinsatser riktade till kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, studiebesök, utökad studievägledning och workshops för personalansvariga inom industrin. Projektet får drygt 900 000 kronor i stöd av Region Örebro län. Det beslutade regionala tillväxtnämnden den 22 maj.

Ta del av möteshandlingarna på Region Örebro läns webbplats.