Region Örebro län

Beslut i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 mars

Nyhet   •   Mar 13, 2019 16:33 CET

Överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

I samband med arbetet att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft den 1 januari 2018, aktualiserades ett behov av att uppdatera det befintliga länsövergripande ramavtalet för samverkan. Syftet med avtalet är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund för hur Region Örebro län och kommunerna i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Vidare ska det tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden. Vid sitt sammanträde den 13 mars beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna det framlagda förslaget till överenskommelse.

Cancerplan för 2019-2021

Inom ramen för regionalt cancercentrum (RCC) har Uppsala-Örebro sjukvårdsregion haft en cancerplan för åren 2016–2018. Nu har den planen reviderats i syfte att tydligare koncentrera innehållet till de aktiviteter som bör genomföras för att uppnå målen i den nationella cancerstrategin. Planen ska årligen kompletteras med handlingsplaner som beskriver hur aktiviteterna ska genomföras. Vid sammanträdet i dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att följa Samverkansnämndens rekommendation att godkänna föreslagen Cancerplan 2019-2021.

Svar på motion om att öppna en psykiatrisk mottagning för äldre

I en motion har Region Örebro län blivit ombedd att ta fram förutsättningar för att öppna en äldremottagning inom den specialiserade psykiatriska vården. Inom psykiatrin i Region Örebro län finns i dag ingen öppenvårdsmottagning som vänder sig specifikt till äldre patienter, men inom område psykiatri och område medicin och rehabilitering råder en samstämmighet om att det finns behov av en utveckling inom dessa frågor. Det pågår därför diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas för att på ett bättre sätt tillgodose de äldres behov, och för att säkra att äldre med psykisk ohälsa får insatser som bygger på bästa kunskap och evidens. Mot den bakgrunden föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige ska besluta om att motionen ska anses besvarad.

Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Vårdgivare är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att varje år, senast den 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den. I Region Örebro läns patientsäkerhetsberättelse finns redovisningar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården samt Regionservice. I patientsäkerhetsberättelsen för 2018 står att läsa att det viktigaste målet som uppnåddes under det förra året var ett mer aktivt patientsäkerhetstänkande i stort och smått i alla vårdverksamheterna generellt. Vid sitt sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2018.

Aktivitetsplan 2019 gällande suicidprevention

År 2016 antog regionstyrelsen en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Nu följs strategin upp med Aktivitetsplan 2019 för suicidprevention vilken beskriver vad samordnaren för det suicidpreventiva arbetet i Region Örebro län ska arbeta med under året. I aktivitetsplanen är centrala teman utbildning, samverkan, tillgänglighet och utvecklingsarbete. Planerade aktiviteter är bland annat utbildning av personal, information till civilsamhället, att stödja införandet av mobil psykiatriresurs och arbeta med kunskapsstyrning genom programrådet för ätstörning, självskadebeteende och suicidprevention. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna förslaget till aktivitetsplan, samt att arbetet ska finansieras med medel ur Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget.

Svar på motion om att utveckla mentorskapet för sjuksköterskor

I en motion har Region Örebro län fått ett förslag om att utveckla mentorskapet för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Region Örebro län. I motionssvaret konstateras att inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län är yrkesrollen klinisk kvalitetssjuksköterska under införande. Denna yrkesroll ska bland annat vara mentor för att på så sätt skapa trygghet i professionen för mindre erfarna kollegor. Vidare finns det i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2018 och i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019 uppdrag att arbeta med mentorskapsprogram och att tydliggöra seniora medarbetares kompetens. Sammantaget gör detta att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Svar på motion om mänskliga arbetstider i sjukvården

I en motion har Region Örebro län blivit ombedd att genomföra en försöksverksamhet för mänskligare arbetstider inom hälso- och sjukvården. I försöket vill motionärerna se att olika schema- och skiftläggningar provas vid ett antal olika enheter. Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslog vid sitt sammanträde att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. Motiveringen till detta är att det finns regler i både lagar och avtal om hur Region Örebro län som arbetsgivare kan förlägga arbetstiden. Lagens regler är framförallt skyddslagstiftning för att säkerställa att arbetstidens förläggning inte skall göra så att medarbetarnas hälsa riskeras. Samtidigt måste verksamhetens behov tillgodoses utifrån patienten i vården. För att hantera frågor som påverkar hälsan vid arbetstider under dagen, kvällen och natten har Region Örebro län tagit fram olika åtgärder. Bland annat finns en webbaserad utbildning som ska vara ett stöd till både medarbetare och chefer.

Ta del av fullständiga handlingar och protokoll, när det är justerat, på Region Örebro läns externa webbplats.