Sveriges Kommuner och Landsting

Beslut om cancerläkemedel bör snabbas upp

Nyhet   •   Feb 01, 2013 11:24 CET

Processen för införande av nya cancerläkemedel bör snabbas upp. Dessutom bör det skapas en ny gruppering som ska ta ställning till införandet av nya läkemedel, inklusive cancerläkemedel.

Det är ett par av förslagen i en rapport, Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel, som nu överlämnas till regeringen. Rapporten är en del av en överenskommelse mellan staten och SKL, om insatser i den nationella cancerstrategin.


– SKL välkomnar förslagen i rapporten. Den modell för läkemedelsrekommendationer som föreslås skulle innebära ett stort steg på vägen mot en snabbare och mer jämlik tillgång till nya cancerläkemedel, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL. Nu måste vi diskutera förslagen tillsammans med landsting och regioner.


– Förslagen är både konkreta och väl underbyggda och har en tydlig koppling till övrigt arbete med läkemedelsstrategin inom SKL. Om vi tillsammans med landsting och regioner kan börja införa den föreslagna modellen, tar vi ett stort och viktigt steg mot en snabb, kunskapsbaserad och mer jämlik introduktion av nya cancerläkemedel. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i regionala cancercentrums samverkansgrupp.

Uppdraget att få fram en samordnad modell för ett strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel har utförts av en arbetsgrupp bestående av sex regionala representanter, med professor Jan Liliemark som projektledare. Representanter för gruppen Nya läkemedelsterapier (NLT) har också deltagit i arbetet.

Samverkansgruppen för regionala cancercentrum, RCC, har ställt sig bakom rapporten och har inför de kommande diskussionerna om förslagen i landsting och regioner poängterat följande:

1. Förslaget om att inrätta olika grupperingar för att kunna ta ställning till införandet av nya läkemedel inom 30 dagar efter EU – kommissionens marknadsförings-godkännande måste ytterligare diskuteras och förankras i SKL och i landsting/regioner, mot bakgrund av sekretessfrågor och kostnader.

2.  Detaljerad uppföljning av cancerläkemedel bör i första hand inriktas på de läkemedel som kan bedömas vara tveksamt kostnadseffektiva.

Modellens struktur

Den föreslagna modellen bygger på att rekommendationer från den gruppering som tar ställning till nya läkemedel ska vara klara inom 30 dagar från EU-kommissionens marknadsföringsgodkännande. För att detta ska bli möjligt föreslås:

• En bred gruppering, med högre beslutsfattare i landsting/regioner, professionella samt representanter för patienter, medborgare och läkemedelsbranschen, som tar ställning till nya läkemedel, inklusive cancerläkemedel.

• Inrättande av en beredningsgrupp som fungerar som organ för beredning av ärenden rörande cancerläkemedel.

• Inrättade av en prisförhandlingsfunktion på nationell nivå, i form av ett kansli med olika expertkompetenser, som är knutet till ovan nämnda grupper och genom sin organisatoriska placering kan tillgodose sekretesskrav.

• Strukturerad uppföljning av nya cancerläkemedel för att ge en bred återkoppling till vårdgivarna och till ovan beskrivna grupper, för att vid behov möjliggöra omprövning av rekommendationerna.

• Kommunikation och förankring

Ett nationellt läkemedelsregister är under uppbyggnad för att möjliggöra uppföljning av införda läkemedel, ett arbete som RCC kommer att ha ansvar för.

Mer om SKL:s arbete med cancervård

För mer information:
Jan Liliemark, projektledare
avdelningen för vård och omsorg
070-5174651
jan.liliemark@skl.se