Mabi Hyrbilar

Bokslutskommuniké Mabi Rent AB (publ.)

Nyhet   •   Feb 22, 2011 12:16 CET

Mabi Rent AB (publ.)
Bokslutskommuniké 2010

• Nettoomsättning för koncernen under 2010 var 120,2 MSEK (97.512) med ett resultat efter finansiella poster på 6,1 MSEK (1,0). Vinst per aktie efter schablonskatt under 2010 var 0,65 SEK (0,07).

• Nettoomsättning under fjärde kvartalet 2010 var 37,2 MSEK (28,3) med ett resultat efter finansiella poster på 2,2 MSEK (1,3). Vinst per aktie efter schablonskatt var för kvartalet 0,24 SEK (0,13).

• I samband med noteringsarbetet har det under andra kvartalet uppstått engångskostnader på 0,7 MSEK vilket försämrar vinsten per aktie med 8 öre.

• Mabi genomförde en överavskrivning av värdet på bilparken så att bolaget inte behöver betala skatt för 2010, utan hela vinsten kan återinvesteras i verksamheten.

• Vid årets slut hade Mabi en bilpark på 1.877 bilar och 91 uthyrningsställen.

• Under maj 2010 genomfördes en spridning av bolagets aktier och den 16 juni noterades Mabi Rent AB (publ.) på AktieTorget.

• I april tecknades ett avtal med Mechanum i Göteborg och Malmö om leverans av cirka 200 bilar till deras verkstäder.

• I juni tecknades ett samarbetsavtal med Holmgrens bil som innebar att Mabi blir hyrbilsleverantör på Holmgrens anläggningar i nio småländska orter med över 200 uthyrningsbilar. Full effekt av samarbetet beräknas nås under 2011.

• Mabi tecknade avtal med landstingen i Östergötland, Dalarna, Värmland, Uppsala län (Enköping) samt Gävleborg under 2010 eller början av 2011. Detta motsvarar en ökning av vagnparken med cirka 100 bilar totalt.

Händelser efter årets slut:
• Mabi tecknade avtal i februari 2011 med Länsförsäkringar. Avtalet innebär att Länsförsäkringars kunder kan hyra ersättningsfordon från Mabi vid skada.

• Mabi förvärvade domännamnet www.mabi.se som ett led i arbetet med att stärka bolagets varumärke inför ytterligare marknadssatsningar.

Året i korthet
I samband med aktiespridningen och noteringen som skedde i juni så kommunicerade Mabi sitt mål att omsätta

110 MSEK med en resultatmarginal om 4% det vill säga 4,4 MSEK. Omsättningsmålet överträffades med 9% (10 MSEK) och resultatmålet med 40% (1,7 MSEK). Antalet uthyrningsställen har ökat från 70 till 90 (28%) och vagnparken har ökat med 22% till 1.877 bilar sedan noteringsprospektet skrevs.

Det finns några specifika händelser under året som påverkat uthyrningen positivt, som flygstrejker, askmoln och en kall vinter. Den främsta anledningen till att bolaget överträffar sina mål är ändå den konjunkturförbättring som vi har sett under 2010. Det har inneburit betydligt mer hyrtillfällen från både affärsresenärer och privatresenärer. Dessutom lämnas bilar in på reparation i högre grad vilket också påverkar Mabi i stor utsträckning eftersom man har stor närvaro på verkstadsmarknaden.

Mabis strategi under den tidigare lågkonjunkturen har också visat sig framgångsrik. Det var nödvändigt att minska antalet bilar under denna tid men med fortsatt fokus på att bredda representationen av kontor i landet så att ett rikstäckande nätverk med bra service kunde byggas upp på de större orterna i Sverige. När nu konjunkturen förbättrats mer än vad bolaget hade förväntat sig har också tillväxten skett med större kraft än vad som var förväntat. Därför har bolaget fler bilar i vagnparken än vad som varit budgeterat, vilket troligen kommer att visa sig i resultatet under den närmaste framtiden.

Bolagets närvaro på fler orter har också inneburit att man kunnat delta i offentliga upphandlingar på ett tydligare sätt än tidigare och därmed också kunnat knyta fler aktörer som kunder.

Mabis affärsmodell
För att kunna bedöma Mabis finansiella utveckling och påverkan av yttre faktorer är det viktigt att förstå affärsmodellen för biluthyrningen.

Mabi hade vid årsskiftet drygt 1.800 bilar i vagnparken. En hyrbil byts normalt sett ut efter ett års användning. Det betyder att Mabi köper och säljer runt 150 bilar i månaden. Som storkund får Mabi mycket bra villkor från general-agenterna vid inköpen. Bilköpen finansieras via finansbolag eller med banklån där bilen lämnas som säkerhet. Vid köpet har bolaget normalt sett en garanterad återköpsgaranti från återförsäljare eller generalagent. I och med det finns det få osäkra faktorer avseende bilkostnaderna. Mabi skriver av värdet av bilarna i lämplig takt så att lånebeloppet följer marknadsvärdet på bilen. Därför blir risken på bilfinansieringen i det närmaste noll för långivaren trots att soliditeten i bolaget kan uppfattas som låg.

Vid en eventuell räntehöjning kommer naturligtvis finansieringskostnaderna för bilarna att öka initialt men dessa kostnader justeras direkt i hyrespriserna gentemot slutkunden eller bara med en kortare fördröjning för vissa större ramavtal. Det innebär att ränteförändringar endast har marginell påverkan på resultatet. I tider med högre räntor ökar även efterfrågan på hyrbilar eftersom företagens och privatpersoners bilkostnad ökar i förhållandet till transportbehoven. Det är ju också värt att notera att räntorna har gått upp betydligt under andra halvan av 2010 samtidigt som vinsten i bolaget har varit större än beräknat.

Uthyrningen sker antingen vid egna stationer eller via franchisetagare. Franchisetagarna betalar en fast kostnad per bil och dag vilket innebär att Mabis intäkter inte påverkas av uthyrningsgraden av dessa bilar. Det är dock viktigt för bolaget att villkoren för franchisingtagarna är goda för att på så sätt driva en expansion av antalet bilar i verksamheten, vilket är det viktigaste för bolagets resultat.

Genom att bolaget byter ut sin vagnpark under 12 månader finns det stora möjligheter att anpassa vagnparkens storlek och innehåll efter säsongsmässiga eller konjunkturmässiga variationer för att bibehålla en hög uthyrningsgrad av bilarna. Till skillnad från andra uthyrare är en annan styrka att Mabi är fristående från alla bilmärken och general-agenter och kan därmed göra inköp från de leverantörer som kan erbjuda bäst villkor i form av både pris och modellprogram. Detta gör Mabi till en snabbfotad aktör på hyrbilsmarknaden.

Framtidsutsikter
I samband med noteringen kommunicerade Mabi en målsättning för 2011 om en tillväxt på omsättningen på 30%. Trots att omsättningen för 2010 var högre än budgeterat så kvarligger ändå tillväxtmålet från den högre nivån. I och med den starka avslutningen av föregående år med en stark tillväxt i vagnparken är förutsättningarna för att uppnå detta mål mycket troliga. Bolagets bedömning är också att effekten av den starkare konjunkturen inte heller har gett full effekt på biluthyrningen ännu, utan att man kan se en tillväxt på relativt kort sikt.

Mabis ambition är att skapa en varaktig tillväxt av både omsättning och vinst. Det kommer dock i ett inledningsskede vara nödvändigt att göra vissa investeringar i både infrastruktur och marknadsföring för att kunna stärka bolagets position på hyrbilsmarknaden. Det kan innebära att vinstmarginalen kan minska något under 2011 även om styrelsen beräknar göra en vinst under 2011 i nivå med resultatet för 2010.

Mabi är en stark aktör på den så kallade replacementmarknaden, vilket innebär att man förekommer som hyrbilsleverantör hos många olika verkstäder runt om i landet. Genom att kunna erbjuda många olika bilmärken och bilmodeller så är Mabi ett starkt alternativ för många såväl märkesverkstäder som flermärkesverkstäder. Det finns stor möjlighet för Mabi att ytterligare stärka sin position inom detta segment genom en aktiv marknadssatsning mot den kundgruppen.

Eftersom strategin att etablera många uthyrningsställen i landet har gjort att bolaget idag har en betydligt bättre nationell täckning än tidigare så finns det stora möjligheter att nå företag och organisationer som har verksamhet på många orter – inte bara de största. Som exempel på detta är naturligtvis landsting och kommuner men även flera mindre regionala företag har behov av att ha en bra hyrbilsleverantör som kan hantera en bred service och ett brett utbud av bilar.

Som ett led i Mabis marknadssatsningar har bolaget förvärvat domännamnet www.mabi.se . Det kommer också att göras satsningar för att göra bolaget mer känt i olika konsumentgrupper, där man tydligt kommunicerar budskapet att Mabi är ett svenskt alternativ där man kan hyra både vanliga och ovanliga bilar på många orter och mötas av kompetent och serviceinriktad personal.

De investeringar som görs under 2011 har som mål att skapa en långsiktig tillväxt av marknadsandelar i en växande marknad. Det finns goda möjligheter att kunna uppnå detta inte bara på kort sikt, utan även på längre sikt. I och med att tillväxten är i fokus har styrelsen beslutat att inte föreslå någon utdelning av vinstmedel under detta år, utan att återinvestera dessa i verksamhet.

Antalet aktier 2010-12-31 uppgick till 6 333 333 (6 000 000). Kvotvärde per aktie 1 SEK (1 SEK).

Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagens kapitel om delårsrapportering samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är desamma som användes i senaste årsredovisningen avseende 2009. Siffermaterialet har inte granskats av bolagets revisor.

Framtida rapporttillfällen
Mabi Rent AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Årsredovisning 2010 - 2011-03-24
Årsstämma 2011, Stockholm - 2011-05-04
Delårsrapport jan-mars 2011 - 2011-04-27

Bokslutskommunikéen hålls tillgänglig på www.mabi.se samt på Mabis huvudkontor Roslagsgatan 31, Stockholm.

Insynspersoners aktieinnehav
Tommy Smidestam – Ledamot 2.714.102
Svante Carlsson – Ordförande 810.816
André Schleeman – VD 349.866
Bo Törnblom – Ledamot 190.000
Karl Matsch – Ledamot 104.000
Per Brenner – Suppleant 52.749
Mats Thörnberg – Franchisechef 32.000
Ronnie Brodin – Operativ chef 29.234
Johanna Backman – Ekonomichef 25.600
Helene Frankenberg – Ledamot 10.000
Sara Lundblad – Marknads- och informationsansvarig 0

22 februari 2011

Mabi Rent AB (publ.)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

André Schleemann
VD
Mobil: 0708-88 60 88
andré.schleemann@mabi.nu

Svante Carlsson
Styrelseordförande
Mobil: 0708-33 89 35
svante@tillerosa.se