Grafiska Företagen

Brant fall i volymerna i förpackningsbranschen

Nyhet   •   Nov 23, 2011 16:10 CET

Marknaden för förpackningsprodukter har påverkats av den internationella oron. Högst sannolikt har ekonomin växlat in i ett lugnare tempo, vilket betyder att tillväxten de kommande två åren blir lägre. Branschen bör redan nu vidta åtgärder för att skillnaden mellan utbud och efterfrågan inte ska riskera att skapa ytterligare pris- och marginalpress.

Kapacitetsutnyttjandet föll med 5 procent under det tredje kvartalet som en följd av betydligt lägre produktion och ligger nu på omkring 80  procent på befintlig skiftgång. Orderingången på hemmamarknaden minskade inte lika påtagligt; ett resultat av en liten förbättring i prisbilden.

Kvartalsrapporterna tyder också på ett lugnare tempo. Från Holmens sida sades bland annat att efterfrågan på solid- och falskartong försvagades under det tredje kvartalet. Omdömet om den totala orderstockens storlek försämrades för omkring 80 procent av företagen. Däremot höll sig lönsamheten på en oförändrad nivå eller visade till och med en marginell förbättring.

Råvarupriserna har minskat något under kvartalet, dock från höga nivåer. Prisbilden var oförändrad med dragning uppåt och innebär att kundernas priskänslighet inte har ökat. Arbetsstyrkan har under året varit förhållandevis konstant men kommer att minska kommande  kvartal. Orderstockens varaktighet i antal veckor uppgick till sex st., att jämföra med nio st. under det andra kvartalet.

Företagen har hamnat allt längre från produktionstaket och det är endast efterfrågeläget som utgör ett hinder för företagens expansion. För tre månader sedan var det betydligt fler företag som menade att det fanns trånga sektorer i produktionen, inte minst i  maskinkapacitet. Den normalt sett starka säsongen i slutet av året kommer denna gång att ersättas med en marknad i linje med det tredje kvartalet. Mycket osäkerhet ligger i denna prognos och förhoppningsvis kan det överraska på uppsidan.