Naturbeteskött i Sverige

Brist på betande mular hot mot svenska mångfalden.

Nyhet   •   Okt 18, 2016 15:13 CEST

I juni 2016 fanns det hela 9000 färre mjölkkor i Sverige jämfört med 2015. Minskningen av mjölkkor i Sverige har varit en stadig trend under lång tid och ökar i år. Nedläggningen av den svenska mjölkproduktionen är ett hot såväl mot en levande landsbygd som mot svensk livsmedelsförsörjning samt även mot den biologiska mångfalden i Sverige. De betande mularna är livsviktiga för utrotningshotade insekter, fåglar och växter i markerna.

En lakterande mjölkko, en vuxen ko som har kalvat och mjölkas vare dag, har stora krav på högt näringsinnehåll i det hon äter och behöver dessutom ha nära hem till ladugården för att kunna mjölkas morgon och kväll. Av den anledningen betar många mjölkkor numera på gräsvallar som ligger på åkermarken runt ladugården. Naturbetesmarken, den urgamla betesmarken finns i övergångszonen mellan skog och åker, eller mellan åker och vattendrag, och är ofta både för näringsfattig och för avlägsna för att passa till mjölkkobete. Men under åren fram till första kalven och början på mjölkproduktionen, "tonårsperioden", går många kvigor, som kon kallas då, på naturbetesmarker. Där gör kvigan ovärderlig miljönytta medan hon i lagom takt växer upp till färdig mjölkko.

Samtidigt som antalet mjölkkor sjunker så ökar antalet köttkor i Sverige. Köttkor, eller dikor, är kor av köttproducerande raser som får gå med sin kalv och ger den all sin mjölk under 6-8 månader.De går ofta på naturbetesmarker och kan ta över en del av mjölkkornas miljöarbete i naturbetesmarkerna.  Under 90- och 00-talet ökade antalet köttkor kraftigt i Sverige för att sedan åter minska under första halvan av 2010-talet. Nu ser vi för första gången en stark ökning av köttkorna med hela 9000 fler kor sedan juni 2015. För att trenden ska hålla i sig krävs att lantbrukarna tror på att ekonomin i betesbaserad köttproduktion blir fortsatt god. Att producera beteskött tar tid och binder mycket kapital under de 3-4 år det tar för en kalv att födas och växa upp till slaktmognad.

Det är oftast köttkornas kalvar som blir till Naturbeteskött i butiken. Att efterfråga Naturbeteskött är därför ett bra sätt att se till att Sverige får behålla mularnas landskap med all sin mångfald.