Byggherrarna

Bygg bättre än BBR med BeBo

Nyhet   •   Maj 10, 2012 15:09 CEST

BBR, Boverkets byggregler, preciserar lagens minimikrav för bland annat energianvändning men vill du som byggherre bygga bättre än lagens krav saknas idag en sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus har därför tagit fram så kallade Godhetstal, ett dokument som hjälper dig att ställa högre men rimliga krav vid ombyggnad.

Godhetstalen anger en teknisk nivå som är värd att eftersträva ur energisynpunkt och är tänkt som riktvärden för ombyggnader med mål att nå en mycket låg energianvändning, att jämföra med NNE-nivån för nybyggda hus. 
– Ett stöd för den byggherre som inte nöjer sig med BBRs krav alltså, förklarar Göran Werner koordinator för BeBo.

Landets främsta står bakom godhetstalen
Ett omfattande arbete har lagts ned för att ta fram dokumentet Godhetstal. Hela BeBo-gruppen med Byggherrarna som huvudman har gått igenom talen och står bakom det resultat som presenteras. BeBo utgörs av landets största fastighetsägare med inriktning mot bostäder.
– Genom att fastställa rekommenderade ”godhetstal” för byggnaders och delsystems prestanda blir det lättare för beställare och andra i branschen, bland annat vid upphandlingar, säger Göran Werner.

Två nivåer
Dokumentet BeBo tagit fram innehåller två nivåer.  Miniminivån grundar sig på de myndighetskrav som finns och i de fall myndighetskrav saknas, en bedömning om lämplig miniminivå, med mål att nå ungefär nybyggnadsnivåer i energianvändning. Nivån som man kallar godhetstal är ett riktvärde för ombyggnader med mål att nå en mycket låg energianvändning. 

Ett stöd för att nå funktionskraven
– Vid upphandlingar är kraven satta som funktionskrav men hur man kommer dit är inte alltid självklart. Genom att använda sig av godhetstalen får byggherren hjälp att ställa krav på enskilda delar av byggnaden så som till exempel fönster, verkningsgraden på FTX, värmeinstallationer, elanvändning för belysningar och mycket mer, berättar Göran Werner. 
Redan om man väljer att ställa krav som ligger någonstans mellan minimikraven och godhetstalen har man kommit en bra bit på väg. Råden avser de byggnadsdelar och system som byts ut. Oberoende av nivå, måste krav på byggnaderna gällande inneklimat, byggnadens användbarhet och beständighet alltid uppfyllas.

Viktigt att anpassa efter egna förutsättningar
Godhetstalen ska ses som ett stöd i kravarbetet. De kan och bör anpassas efter den organisation och situation som de ska användas. En fastighetsägare har många andra krav att ta hänsyn till som inte hanteras igenom BeBo:s Godhetstal, t.ex. lönsamhets- och bevarandekrav.

Mer om Godhetstalen
Dokumentet i sin helhet hittar den intresserade på bebostad.se som är BeBos hemsida.