Yttra

Carbon footprint: ISO-specifikation publicerad

Nyhet   •   Jul 01, 2013 09:32 CEST

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har nu publicerat en teknisk specifikation för beräkning av klimatpåverkan från produkter, så kallade "carbon footprint". Det har tagit fem år att ta fram dokumentet, som anger krav och vägledning för beräkning och kommunikation.

- Dokumentet var kontroversiellt redan från de första utkasten, säger Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation på Yttra och aktiv i den svenska grupp som deltagit i ISO-arbetet.

Arbetet startade i samband med ISO-förhandlingar i Bogotá i Colombia år 2008, då Sverige och Storbritannien tillsammans presenterade ett förslag till övergripande struktur för en carbon footprint-standard. Till grund för arbetet låg erfarenheterna från bland annat det brittiska vägledningsdokumentet PAS 2050 och svenska Miljöstyrningsrådets regler för klimatdeklarationer.

- Vi arbetade i princip dygnet runt i Bogotá för att skapa förankring och stöd för initiativet, berättar Lars Jonsson. Inte helt överraskande hade vi stora problem att få med oss de länder som på olika sätt redan undvek eller bromsade klimatarbetet inom ramen för FN:s Kyotoprotokoll.

Under det fem år långa arbetet har det varit svårt att nå konsensus kring alla delar, både vad gäller beräkningsgrunderna och hur man ska kommunicera carbon footprint på ett icke vilseledande sätt. Detta beror till stor del på att många länder ännu inte tillämpat den LCA-baserade metodik som används i det brittiska carbon footprint-dokumentet eller i det svenska system som administreras av Miljöstyrningsrådet.

- För att ändå få ut ett användbart dokument på marknaden valde ISO att publicera dokumentet som en så kallad "teknisk specifikation". Inom områden där man ännu inte har tillräcklig praktisk erfarenhet internationellt är detta ett relativt vanligt sätt att hantera dokument som inte är mogna för att publiceras som en standard, säger Lars Jonsson. Dokumentet innehåller dock alla de delar som ska finnas i en standard, det vill säga principer, krav och vägledning.

Även om det inte gick att få tillräckligt stöd för att publicera dokumentet som en standard valde en överväldigande majoritet av de deltagande länderna att ställa sig bakom förslaget att, istället för att lägga ned arbetet, publicera dokumentet som en ISO Technical Specification (ISO/TS). EN ISO/TS kan sägas vara en slags "förstandard". Efter tre år kommer man att fatta beslut om huruvida man vill lyfta dokumentet till att få status som internationell standard.

Dokumentet bygger i stora delar på redan existerande ISO-standarder för livscykelanalys (LCA) och miljödeklarationer och är fastställt även som nationell svensk teknisk specifikation (SIS-ISO/TS 14067:2013).

Läs mer