Catella

Catella Hedgefond – fokus på riskhantering

Nyhet   •   Aug 25, 2015 13:26 CEST

Knappt har oron kring Greklandskrisen hunnit lägga sig innan turbulensen på nytt är tillbaka på världens aktiemarknader, denna gång drivet av en oro för tillståndet i den kinesiska ekonomin. På kort tid har Shanghaibörsen fallit med 20 procent och därmed raderat hela årets uppgång.

Samtidigt är situationen inte ny. Redan i januari skrev IMF ned sin prognos för BNP-tillväxten i Kina för 2015 till 6,8 procent, en prognos som man upprepade så sent som i juli. Den kinesiska centralbanken (PBOC) har också sedan november förra året vid upprepade tillfällen stimulerat ekonomin såväl genom att sänka styrräntan som genom sänkta reservkrav. I juni vidtog banken den ovanliga åtgärden att sänka styrränta och reservkrav vid ett och samma tillfälle, vilket inte skett sedan oktober 2008 i de direkta spåren av Lehman-krisen.

Kinas ekonomi är i en fas av omställning. Historisk har den ekonomiska tillväxten i stor utsträckning varit driven av export och offentliga in- vesteringar, men under den nya regimen har man inlett en omställning i syfte att stimulera privata företagsinvesteringar och konsumtion. Tillväxten i ekonomin 2014 var i nivå med krisåret 2008, starkt präglad av fallande fastighetspriser och en, på många håll, hög skuldsättning som begränsat utrymmet för investeringar. Mot den bakgrunden har stimulanser varit väntade. Samtidigt har signalerna från centralbanken varit otydliga. Inledningsvis sas det från PBOC att räntesänkningarna främst gjorts för att motverka en nedgång i inflationen och uppgång i realräntorna och först vid sänkningen i maj uppgav banken att den kinesiska ekonomin är under stort tryck.

Om problemen i Kinas ekonomi varit kända så länge, varför reagerar marknaden först nu? Under senaste tiden har osäkerheten ökat. Såväl ledande indikatorer som industriproduktion utvecklas sämre än väntat och på toppen av det publicerades i början av augusti siffor som visade att exporten under julimånad föll med mer än 8 procent. Samtidigt kom rapporter från bland annat bilföretagen som varnade för svagare försäljning i Kina. Problemen accentuerades i mitten av augusti när så Kina under loppet av tre dagar devalverade sin valuta med 3 procent.

Kinas centralbank har tydligt visat sin vilja att få fart på ekonomin, men trots styrräntesänkningar, sänkta reservkrav och devalveringar ser vi ännu ingen effekt i form av ökad tillväxt. Så många åtgärder på så kort tid visar på handlingskraft, men kan också tolkas som ett uttryck för desperation och att läget snabbt försämras. Detta sker i ett läge när Europas ekonomi visar små, men ändå, tecken på tillväxt, och marknaden oroas nu för att denna uppgång kan komma att bräckas av en svagare utveckling i Kina.

Vad gör vi då i fonden?

Den omedelbara reaktionen i alla sådana här lägen är att minska netto- exponeringen i fonden. I en lågriskfond som Catella Hedgefond är det inte aktuellt att spekulera i vad som kortsiktigt händer på marknaden. Vårt fokus är istället att hantera risken som uppstår när det snarare är flöden än fundamentala faktorer som styr kursutvecklingen.

Nettoexponeringen kan minskas på flera sätt, såväl direkt i aktie- marknaden som genom derivat. I derivatmarknaden agerar vi både genom att sälja terminer och genom att köpa säljoptioner. Medan terminer är direkt korrelerade med underliggande aktieindex finns det i säljoptioner på index en hävstång som härför sig till volatiliteten i marknaden. Valet mellan vilket instrument är därför beroende på vad man tror om utvecklingen i volatiliteten eftersom priset på optionen ökar med stigande volatilitet. Catella Hedgefond har redan sedan tidigare ett stort innehav av sälj- optioner och i takt med att volatiliteten nu ökar stiger värdet på detta innehav. Mot bakgrund av detta innehav och nuvarande pris på optioner har vi därför kortsiktigt valt att primärt sälja indexterminer för att ytterligare minska nettoexponeringen under den nivå på 19 procent som vi hade i utgångsläget.

På bolagsnivå har vi kortsiktigt valt att minska vår exponering mot eller går kort i bolag med stort beroende av Kina som exempelvis ABB och Autoliv. Med tanke på Kinas betydelse som konsument av råvaror är det också naturligt att minska på exponeringen eller gå kort mot råvarubaserade företag såväl inom metaller som olja. Istället ökar vi vår exponering mot bolag mot konjunkturstabila bolag som exempelvis AstraZeneca och Unibet samt bolag med fokus på Europa.

På räntesidan har vi redan i utgångslägen haft en relativt defensiv hållning i fonden. Snittduration i nuläget cirka 1,5 år med en underliggande avkastning cirka 4 procent. I och med turbulensen på marknaden har kreditspreadarna ökat, men effekterna på portföljen begränsas av den relativt korta räntedurationen som vi har i portföljen. Exponeringen mot krediter i bolag med exponering mot råvaror är också försumbar.

Samtidigt är det också viktigt att framhålla att såväl Europa som USA utvecklas som tidigare och ironiskt nog kom kursfallet samma dag som ledande indikatorer för Tyskland vida överträffade marknadens för- väntningar. Det är också viktigt att komma ihåg att det tar tid för stimulanser att få effekt. Vi har sett det i Europa och vi ser det nu i Kina. Att centralbanken ökar tillgängligheten på kredit innebär inte direkt att det blir lättare för företagen att låna. Vi ser i Kina, på samma sätt som vi sett det i Europa, en viss motvilja hos banker att öka sin utlåning till företag när bankerna själva har behov av att konsolidera. I Kina har PBOC försökt att styra utlåningen mot bolag genom att samtidigt som man ökar tillgängligheten på långfristig likviditet i bankerna, så drar man in kortfristig likviditet. Även om syftet är lovvärt är det en åtgärd som kortsiktigt kan förvärra krisen genom att det försvårar möjligheterna att låna till aktieinvesteringar.

På toppen av detta har vi osäkerheten kring hur FED kommer att agera beträffande den amerikanska räntan. Förväntningarna i marknaden är att vi kommer att få se en första höjning i september. Om krisen fortsätter eller förvärras är det högst möjligt att denna skjuts på framtiden, vilket skulle mottas positivt av marknaden. Som alltid finns det således argument även för en snar återhämtning men i nuläget överväger de negativa aspekterna i riskbedömningen.

VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fullständiga prospekt, faktablad eller ta del av års- eller delårsrapporter kontakta oss enligt uppgifterna här intill.