Prifloat AB

DalaBarometern – en unik undersökning kring kompetensförsörjning och utbildningskvalitet

Nyhet   •   Okt 26, 2016 09:22 CEST

DalaBarometern syftar till att ge en övergripande bild av kompetensförsörjning och att utveckla utbildningar i Dalarna. Region Dalarna har valt att återigen samarbeta med Prifloat till att genomföra undersökningen.

Arbetsgivare i Dalarna upplever svårigheter att rekrytera individer med rätt kompetens och svårigheterna har ökat. Utvecklingen är oroande eftersom rätt kompetens är en helt avgörande faktor för företags och organisationers framtida utveckling. Länets utmaningar på området är flera; brist på nyckelkompetenser, låg utbildningsnivå, minskande intresse för yrkesutbildning, begränsad inflyttning och stora pensionsavgångar. Därför är matchningen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden i Dalarna av stor betydelse, både på kort och på lång sikt.

För att arbetsgivare, branschorganisationer, beslutsfattare och utbildare ska kunna föra en effektiv dialog kring länets skola/arbetslivsfrågor behövs ett samlat kunskapsunderlag. Dessutom behövs mät- och analyserbar data om elevers, studenters och arbetslivets attityder till dagens och morgondagens utbildningar och arbetsmarknad.

Dalabarometern riktar sig till niondeklassare, gymnasieelever, högskolestudenter samt arbetsgivare inom de utvalda branscherna i Dalarna. Totalt besvarade 2572 personer undersökningen i år, vilket har resulterat i ett gediget material som knyter samman studenternas- och arbetsgivarnas perspektiv på kompetensförsörjningsfrågor och utbildningskvalitet inom valda branscher.

- Dalabarometern är en unik undersökning som ger oss möjligheter att diskutera kvalitet och innehåll på ett sätt som tidigare varit omöjligt, berättar Dan Gustafsson, avdelningen för Kompetensförsörjning och Arbetsmarknad på Region Dalarna.

DalaBarometern, som genomförts regelbundet sedan 2011, har tidigare fokuserat på Bygg- och anläggningsbranschen. I år har undersökningen ett bredare perspektiv, då även branscherna Besöksnäring, Teknik, samt Vård och omsorg omfattas av undersökningen.

- I och med att undersökningen denna gång vänder sig till fler branscher och utbildningar kommer den efterföljande dialogen att bli väldigt spännande. Förhoppningen är att föra in mer kunskap i matchningsdebatten. Region Dalarnas tanke är att genomföra nästa undersökning inom en treårsperiod, gärna med ett ännu bredare branschperspektiv, avslutar Dan.

Vid frågor om undersökningen, kontakta:

Dan Gustafsson, Region Dalarna
e-post: dan.gustafsson@regiondalarna.se
tfn: 023-77 70 12

David Hofverberg, Prifloat
e-post: david.h@prifloat.se
tfn: 023-66 77 207