Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen lämnar yttrande om E-delegationens betänkande SOU 2009:86

Nyhet   •   Feb 17, 2010 10:00 CET

I stort anser Dataföreningen att de förslag som betänkandet presenterar är bra. Förslagen är emellertid olika väl underbyggda och i vissa fall krävs tillgång till underliggande dokument för att kunna göra heltäckande bedömning.

Utvecklingen av e-förvaltning i Sverige berör ett antal stora grupper i samhället som har olika behov
och mål.

Dataföreningen belyser i remissvaret snarare det som saknas och som borde ingå i en strategi för
myndigheters arbete med e-förvaltning i Sverige. Framför allt vänder sig Dataföreningen mot betänkandets snäva avgränsning till enbart myndigheters perspektiv. Genom att utelämna
konsekvenser och effektmål för de intressenter utanför myndigheterna som berörs av hur en framtida e-förvaltning utformas, riskerar stora vinster för samhället som helhet att gå förlorade – eller inte bli så stora som annars hade varit möjligt. 

Läs hela svaret i bifogat dokument.