Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikel: Sex punkter för att få igång bostadsbyggandet

Nyhet   •   Jul 02, 2012 09:31 CEST

För att få igång bostadsbyggandet behövs ett gott samspel mellan kommunerna, staten, byggföretag och investerare. Där är vi inte idag. Med vårt sexpunktsprogram som utgångspunkt vill vi ta upp samtalet med bostadsminister Stefan Attefall.

Bostadsbristen är ett allvarligt problem för de människor som drabbas. Att det byggs för lite är dessutom ett hinder för både för ekonomisk tillväxt och hållbar samhällsutveckling. I debatten om bostadsbristen är det ofta kommunerna som anklagas för att sätta käppar i hjulen och sinka bostadsbyggandet. Kommunerna har ansvar för att planera för ny bebyggelse. En viktig pusselbit i bostadsbyggandet. Men när vi tittar närmare på kommunernas ansvar ser vi ett område som är starkt kringskuret av nationella mål, EU-direktiv, lagar och riktlinjer. Med vårt sex-punkters program skulle förutsättningarna för bostadsbyggande öka.

  1. Ordning och tydlighet. Statens interna samordning måste fungera så att kommunerna inte får motsägelsefulla och icke sammanvägda underlag och besked för den fysiska planeringen.
  1. Gör om systemet med riksintressen. Riksintressen är områden som staten pekat ut som viktiga att bevara. Att värna värdefulla områden är bra men systemet fungerar inte. Stora områden, ibland hela kommuner, har avsatts utan tydliga skäl eller avgränsningar. Inaktuella och otydliga riksintressen är ett stort och onödigt hinder för bostadsbyggande.
  1. Ta bort detaljregleringarna. Staten har satt upp omkring hundra nationella mål som kommunerna måste ta hänsyn till i planeringen. Därtill kommer olika program, strategier och initiativ på såväl nationell, internationell och EU-nivå. Ofta krockar målen med varandra och avvägningarna blir svåra. Kommunerna förväntas dessutom ta ett stort ansvar för att riksdagens miljömål kan uppnås. Samtidigt kan inte staten bestämma sig för vad som är rätt väg och ger olika signaler via sina myndigheter när det gäller omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. En knut som måste lösas.
  1. Ena myndigheternas syn på buller. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Trots det har Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen olika normer för olika typer av buller. Varken kommuner eller verksamhetsutövare och byggbransch vet vad som gäller, en ohållbar situation som försvårar bostadsbyggandet.
  1. Korta handläggningstiden för länsstyrelser och domstolar. När det ska byggas i tätbebyggda områden ska många intressen vägas samman vilket ofta leder till överklaganden. Att handlägga dessa hos länsstyrelser och i domstolar tar idag orimligt lång tid. Sätt 10 veckor som maxgräns – samma som kommunerna har för tillståndsprövning.
  1. Variera strandskyddet. Strandskydd finns för att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och för att värna den biologiska mångfalden. Det är bra. Men det är inte rimligt att det ska vara strandskydd kring varenda liten bäck och dike i hela Sverige. Kommunerna vill skapa attraktiva boendemiljöer som alla har tillgång till. Strandskyddsreglerna måste ses över.

Att det finns bostäder till invånarna är något alla kommuner arbetar för. Med rätt förutsättningar kan kommunerna bättre bidra till bostadsbyggandet.

Anders Knape
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting


Debattartikeln har publicerats i Svenska Dagbladet, 2012-07-02.