Lotteriinspektionen

Debattartikel: Spelmiljöerna för unga ska vara bra

Nyhet   •   Jul 01, 2013 15:54 CEST

Publicerad på SVD opinion 2013-07-01

Många, inte minst i sociala medier, har uppmärksammat att det krävs tillstånd för att driva hallar/caféer där man erbjuder spel på datorer som är särskilt programmerade för förströelsespel. Det är bra att debatten förs. Än bättre vore det om diskussionen kunde ha bättre förankring i verkligheten (Daniel Somos debattinlägg 28/6).

Vad är det som har hänt? Sverige har sedan 1982 en lag om automatspel. Syftet var att komma till rätta med riskabla ungdomsmiljöer som kunde uppkomma i spelhallar. Det fanns en oro ifrån lagstiftarens sida efter ett antal incidenter som infattade barn i miljön runt spelhallar. En oro som tyvärr inte har lagt sig efter mer nyliga händelser som innefattar barn i och runt kommersiella platser där gamers möts.

Lagen gäller för så kallade förströelsespel, det vill säga mekaniska eller elektroniska spel där man inte kan vinna pengar eller där det enda man kan vinna är frispel. Exempel på sådana spel är arkadspel.

Det är viktigt att påpeka att denna reglering inte har någon koppling till spel om pengar. Sådant spel regleras i lotterilagen och alla liknelser med spelautomater där man spelar om pengar eller andra former av lotterier är missvisande. För alla dessa former av spel är dock Lotteriinspektionen tillsynsmyndighet.

När automatspelslagen tillkom var LAN-spel en okänd företeelse. Regeringsrätten bestämde år 2007 att också programmerade datorer för spel som till exempel är ihopkopplade i LAN-miljö eller liknande nätverk på internet skulle omfattas av automatspelslagen. Därmed blev också denna verksamhet tillståndspliktig.

Ändrade regler föregås normalt av ett gediget förarbete. I de fall då domstolars rättstillämpning leder till förändringar av reglerna är konsekvenserna inte alltid lika förutsebara. Det uppstår lätt praktiska gränsdragningsproblem. Regeringen gav mot denna bakgrund Lotteriinspektionen i uppgift att se över automatspelslagen och föreslå eventuella ändringar. Lotteriinspektionen redovisade detta uppdrag i september 2012. I rapporten ifrågasatte myndigheten behovet av tillståndsplikt för bland annat LAN-caféer och menade att denna istället kunde ersättas av en anmälningsplikt. Härigenom kunde man förenkla reglerna samtidigt som det förblev möjligt att ha överblick över de miljöer där barn och ungdomar vistades. Anmälningarna skulle översändas till berörd kommun och polismyndighet för kännedom.

Skälet till att det inte förrän nu varit möjligt att ansöka om tillstånd till förströelsespel i form av LAN-datorer har berott på automatspelsförordningens utformning. Denna har nu ändrats. Avgift ska betalas av den anordnare som för allmänheten eller i förvärvssyfte (det vill säga för att tjäna pengar) anordnar sådant förströelsespel. En enskild eller grupp av enskilda som enbart spelar för sitt eget höga nöjes skull behöver inget tillstånd. Inte heller krävs något tillstånd för spel som anordnas offentligt och är av tillfällig karaktär, det välkända Dreamhack kan vara ett sådant exempel.

I den aktuella branschen finns det både stora och små aktörer, men det har inte förekommit någon organiserad branschsamverkan. Detta har också medfört att Lotteriinspektionen haft svårt att informera aktörerna på ett bra och systematiskt sätt. Myndigheter noterar därför med tillfredsställelse att branschorganisationen Svenska spelcenter nu bildats och ser fram emot ett gott samarbete.

Både tillsynsmyndigheten och Svenska spelcenter är måna om att reglerna tillämpas rättvist och inte leder till oönskade konsekvenser. Det finns inget bakomliggande syfte att som det uttryckts ”slå ihjäl en bransch” eller att hitta nya ”kassakor till staten”. Det övergripande målet är fortfarande att spelmiljöerna ska vara fortsatt goda för barn och ungdomar.

Lotteriinspektionen kommer att till regeringen rapportera effekterna av regleringen. Skulle regleringen inte behövas kan den mycket väl tas bort eller förenklas. Under tiden tillämpar och följer vi de regler som statsmakterna bestämt. Allt annat vore dumt.

Håkan Hallstedt
generaldirektör

Joakim Rönngren
kommunikationschef