NCC AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Nyhet   •   Okt 29, 2012 09:25 CET

Kommentar från vd Peter Wågström

SVÅRBEDÖMDA MARKNADER
Under tredje kvartalet försvagades efterfrågan på den nordiska byggmarknaden när det gäller bostäder och övriga hus. Anläggningsmarknaden var dock stabil men med lokala variationer.
Vi förväntar oss en svag marknad i slutet på 2012 och inledningen av 2013. Men sett till helåret 2013 bedömer vi att bygginvesteringarna kommer att vara i nivå med 2012 eller öka något.

NCC ÄR VÄL RUSTAT
Vi har haft en bra orderingång under 2012 även om den är något lägre än förra året. I tredje kvartalet ökade orderingången med 5 procent jämfört med förra året och orderboken är på en hög nivå. Av den totala orderstocken på 48,5 Mdr SEK ska drygt 80 procent upparbetas under fjärde kvartalet och 2013.

BRA RESULTAT – I LINJE MED MINA FÖRVÄNTNINGAR
Vårt resultat efter finansiella poster för det tredje kvartalet förbättrades till 734 (553) MSEK. Även lönsamheten ökade jämfört med föregående år och rörelsemarginalen steg till 5,9 (4,7) procent.

BÄTTRE LÖNSAMHET I BYGGVERKSAMHETEN
Det är glädjande att samtliga våra Construction-enheter har förbättrat lönsamheten. Byggverksamhetens rörelsemarginal steg till 3,8 (2,4) procent i det tredje kvartalet. Resultatjusteringar i projekt nära färdigställande bidrog till att resultatet förbättrades i Sverige. I Norge och Finland fortsätter resultatet successivt att förbättras och den danska byggverksamheten hade en rörelsemarginal på hela 7 procent.

SKULDSÄTTNING ENLIGT PLAN
Vi har under de senaste åren startat fler utvecklingsprojekt vilket medfört en större projektportfölj, som i takt med upparbetning binder kapital. Skuldsättningen är också säsongsmässigt hög då vi har en hög aktivitet i vår byggverksamhet och NCC Roads. Nettolåneskulden kommer att minska under det fjärde kvartalet.

BÄTTRE BOSTADSFÖRSÄLJNING
Vi har haft en bra bostadsförsäljning i det tredje kvartalet. Detta beror bland annat på ett bra produktutbud och att många projekt färdigställs 2012. Ett osäkert marknadsläge har medfört att vi har varit försiktiga med starter av nya bostadsprojekt 2012, vilket kommer att påverka vårt resultat 2013.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, MSEK
Se separat PDF

STRATEGIN LIGGER FAST
Marknadsläget är svårbedömt men det är tydligt att vi nu går in i en tid med svag tillväxt. Det finns bra affärsmöjligheter även i en lågkonjunktur och vi ska utnyttja de möjligheter som ges.
Vi har en stark position på marknaden och en välfylld orderbok. Vår strategi med lönsam tillväxt ligger fast, men vi kommer att anpassa takten efter marknads- förutsättningarna. Med fokus på kassaflöde och lönsamhet fortsätter vi att bygga ett starkare NCC.

Peter Wågström, vd och koncernchef
Solna den 26 oktober 2012

För fullständig rapport: Se bifogad PDF

För mer information kontakta

Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel. +46 (0)70-674 07 20
Tf Kommunikationsdirektör Ulf Thorné Tel. +46 (0)70-214 77 27
IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2012, kl. 12.25 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.