Concent AB

Det är inte stimulanser som botar bostadsbristen

Nyhet   •   Dec 16, 2015 14:04 CET

Krönika: Bostadsbristen i Sveriges storstadsregioner utgör ett reellt hinder för svensk tillväxt. Parallellt med den omfattande urbaniseringen väljer allt fler unga att vidareutbilda sig. Detta ökar trycket på kommunerna och efterfrågan på student- och ungdomsbostäder blir därmed inte enbart en kommunal angelägenhet utan ett nationellt problem.

Mehmet Kaplan rapporterar att uppemot 300 000 unga vuxna står utan egen bostad. Det råder underskott på hyresrätter och då bristen på framför allt små lägenheter är stor, leder detta till att unga får allt svårare att slå sig in på bostadsmarknaden.

Det grundläggande problemet är att vi har haft ett alltför lågt bostadsbyggande sedan raset på 90-talet. Trots att vi har sett en påtaglig ökning av bostadsbyggandet sedan 2014 återstår utmaningen att bygga ikapp bostadsbristen. För detta krävs både en aktiv kommunal bostadspolitik såväl som en nationell.

Regeringen har därför infört en investeringsstimulans på 3,2 miljarder per år för anordnande av cirka 15 000 nya och billiga hyresbostäder. Resurserna frigörs främst genom att minska ROT-avdraget. Alliansens har varit kritisk till regeringens beslut att försämra ROT-avdraget samt till återinförandet av subventionspolitiken som anses föråldrad och ineffektiv.

Som fastighetsutvecklare är vi eniga om att regeringens investeringsstimulans inte är lösningen på bostadsbristen. Faktum är att vi ser det som föga troligt att privata byggherrar överhuvudtaget kommer ta del av stimulanspaketet med rådande bostadsmarknad. Orsakerna är flera. Till att börja med så präglas storstadsregionernas bostadsmarknad av höga bostadsrättspriser. Byggherrars vinstutdelning i ett bostadsrättsprojekt är därmed betydligt större än vinsten i en subventionerad hyresfastighet. Frågan är då om stimulanspaketet lönar sig för byggherrar som utvecklar hyresfastigheter? Svaret är nej! Anledningen är attpresumtionshyror generellt ger en bättre avkastning på en hyresfastighet än den av regeringens föreslagna subventionerad hyresfastighet med ett bestämt hyrestak. Regeringen måste därför försöka hitta lösningen hos de kommunala bostadsbolagen som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket oftast leder till högre produktionskostnader. Något som inte speglar stimulanspaketets hyrestak.

Idag råder det varken brist på kapital eller investerare till hyresfastigheter. Däremot råder det stor brist på billig planlagd mark!För att lösa den skriande bostadsbristen bör regeringen därför se över de legala, regulatoriska och fiskala hindren som vi byggherrar inte har någon rådighet över. Vi efterlyser kortare och effektivare plan- och genomförandeprocesser, en lättnad på utformningskraven för tillgänglighet och bullerskydd,en friare hyressättning, införandet av fler temporära bygglov, fler tomträtter, en lindring av beskattningen med framförallt sänkning av byggmomsen.


Michel Fatehnia
Concent AB