Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Det pratas mycket om ekodesign. Men vad betyder det egentligen?

Nyhet   •   Feb 02, 2017 08:20 CET

Gamla hederliga miljöbalken (Miljöbalk (1998:808) - Hållbar utveckling

Innan vi går in på ordets finskjuridiska definition - på svenska - ska vi kort och knappast i onödan uppfriska minnet kring den föreliggande lagstiftningen. Något som för många möjligen stannar vid miljöbalken och där vid namnkännedom om lagen. Sällan dess innehåll eller omfattning. Inte heller här ska vi gå särskilt djupare in på ämnet än på definitionsnivå vilket i sig påkallar någon slags förklaring. Miljöbalken, kort kallad MB, får inleda på grund av sin förträffliga portalparagraf som anger att, "[b]bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö...". En hållbar utveckling är åter värt att beskrivas som en utveckling som även innefattar de sociala, de ekonomiska och de ekologiska, dvs. de miljömässiga, delarna. De tre delarna går samman och påverkar varandra. De måste därför också ses som en helhet och inte som isolerade delar.

Ekodesigndirektivet har blivit lag (2008:112) om ekodesign i svensk lagstiftning

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv. Det innebär att det sätter ramar eller minikrav för medlemsstaterna hur de vill applicera lagen i var medlemsstat. Lagen föreskriver som sagt minikrav men medlemsstaterna kan i sin tur lagstifta om hårdare lagstiftning nationellt. Ekodesigndirektivet trädde i kraft år 2005 och införlivades först i svensk rätt genom lag (2008:112) om ekodesign. Portalparagrafen anger att syftet med lagen är att främja en effektiv energianvändning och en låg miljöpåverkan av energirelaterade produkter och energirelaterade delar av sådana produkter...  Kort förbjuder ekodesigndirektivet energislösande produkter medan energimärkningsdirektivet sätter standarden för resten av produkterna på den inre marknaden.

Den svenska och den finska lagtextens definition av ekodesign

Den svenska ekodesignlagen anger redan i preambeln hur ekodesign ska definieras framgent. I den finska lagtexten anges ekodesign i § 3 st. 2 i definitionerna i lag om krav på ekodesign och energimärkning av produkter att i lagen avses med ekodesign ...integrering av miljöaspekter i produktdesignen i syfte att förbättra den energirelaterade produktens miljöprestanda under hela dess livscykel..." Den svenska ekolagen anger att: ...genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen för att förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela dess livscykel (ekodesign). Så ska dess juridiska betydelse förstås. Att det finns mycket att fylla begreppet med i framtiden är en annan sak.

Jesper A.