Byggherrarna

Det räcker inte att se över regler

Nyhet   •   Nov 27, 2011 14:47 CET

”Vi bygger på tok för lite bostäder i Sverige. Ett skäl har varit det tidsödande och krångliga regelverket.” Det skriver bostadsminister Stefan Attefall på DN Debatt 27/11. Vi på Byggherrarna håller med. Mycket kan göras för att göra regelverket enklare och därigenom öka bostadsbyggandet i Sverige, men att tro att en översyn av byggreglerna räcker är att förenkla problematiken.

Bostadsbyggandet påverkas av många omvärldsfaktorer som konjunktur, räntor, bankernas kreditgivning, demografi, kundernas köpkraft och byggherrens förmåga att hantera situationen på ett bra sätt.

Det krävs, och finns ofta, en kompetent och stark byggherre för att kunna bygga bra bostäder till rätt pris. Byggherren ser till att konsumenterna får valuta för pengarna och sätter tydliga mål för det färdiga projektet. Det gäller att tidigt och i konkurrens samla bred kompetens och samverka med leverantörerna. Det är byggherren som handlar upp de konsulter och byggbolag som projekterar och bygger bostadshusen. Genom att formulera mål och strategier kan byggherren bidra till ökade intäkter, bättre miljö, minskad sjukfrånvaro, minskade energikostnader, yteffektivitet, miljöanpassning och många andra vinster.

Vi på Byggherrarna är övertygade om att byggherrekompetensen är en nyckelfråga när det gäller att utveckla det svenska byggandet. Behovet av återväxt och kompetenshöjning i alla led i branschen är stort. För det krävs fler utbildningsprogram som tillser att återväxten säkras både inom gymnasial teoretisk och yrkespraktiska områden och inom högskoleprogrammen.

En rejäl satsning måste också göras på forskning och innovation där man särskilt beaktar samhällsnyttan i byggprojekt. Dessutom behöver vi lägga in en högre växel när det gäller anpassningen till ett hållbart samhälle. De utmaningar vi står inför avseende energieffektivisering är enorma! Dessa satsningar måste göras samtidigt som regelverket ses över.

När det gäller regelverket är det framför allt viktigt med kända, långsiktigt stabila och förutsägbara byggregler. Tillämpningen av Plan- och bygglagen (PBL) bör anpassas till målgruppens kompetens. Vi urskiljer tre viktiga målgrupper som tillämpningen måste anpassas till:

Den första målgruppen är byggherrar – våra medlemmar – som har kompetens och resurser och framför allt ett egenintresse att bygga bra byggnader och anläggningar. För dem är det inte något problem att leva upp till PBL:s krav.

Den andra gruppen är så kallade Developers, till exempel producenter av bostadsrättslägenheter där den slutgiltiga fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, under projektering och byggande representeras av bostadsproducenten. Vem ser till kundens och samhällets intresse?

Den tredje gruppen är engångsbyggare som ofta saknar egen kompetens och som behöver stöd och hjälp av kommunen!

Översyn av lagstiftningen är bara ett första steg mot fler och bättre hållbara bostäder. Det är också kanske det lättaste steget. Vi på Byggherrarna hoppas att Stefan Attefall inte glömmer de övriga stegen, däribland byggherrens förmåga att leda byggprocessen – en av de viktigaste faktorerna för att inte bara skapa fler utan också bra hållbara bostäder.

Mats Björs, vd Byggherrarna