Fjärde AP-fonden (AP4)

DI-debatt: Volkswagen missbrukar sitt ärende i Scania

Nyhet   •   Aug 23, 2013 08:37 CEST

Fjärde AP-fonden har tillsammans med AMF, Swedbank Robur Fonder och Skandia och skrivit följande debattartikel i Dagens Industri fredagen den 23 augusti 2013 angående jävsproblematiken i Scania efter att huvudägaren Volkswagen avskaffat valberedningen.

Vid årsstämman i maj körde huvudägaren Volkswagen över minoriteten genom att avskaffa valberedningen. Detta var slutpunkten på flera års fruktlösa diskussioner mellan institutionella ägarna och Volkswagen om en rimlig styrelserepresentation för minoritetsägarna. Av dagens nio stämmovalda styrelseledamöter, är det bara två som kan anses oberoende i förhållande till huvudägaren Volkswagen. Det är oacceptabelt med tanke på den stora minoriteten och betydande potentiella jävsproblem.

På stämman i maj krävde vi och övriga svenska institutioner att styrelsen på årsstämman 2014 ska lämna en fullständig redogörelse för samtliga beslut inom Scania där det kan antas finnas intressekonflikt i relationen med det konkurrerande företaget mellan Scania och MAN, som båda huvudägs av Volkswagen. Vi begärde också att revisorn ägnar särskild uppmärksamhet åt denna fråga i sin förvaltningsrevision.

Inför årets stämma övervägde vi att kräva en särskild granskningsman. Men eftersom detta både är ett trubbigt instrument, en sista beklaglig utväg och samtidigt ett nederlag för Scanias samlade ägarkollektiv, valde vi att ge huvudägaren Volkswagen chansen att i en öppen dialog säkerställa att bolagets 40-procentiga minoritet inte missgynnas i samordningen mellan Scania och MAN. Detta i linje med att vi konsekvent i vårt ägararbete prioriterar dialog framför konfrontation. Det är alltså vår förhoppning att Volkswagen inser allvaret i jävsproblematiken och tillmötesgår minoriteten på denna punkt.

Vi hoppas också att Volkswagen, liksom andra huvudägare i svenska börsbolag, inser vidden av att nonchalera både minoritetsaktieägare och den samförståndsanda som utvecklats inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning.

När koden för bolagsstyrning presenterades för snart tio år sedan var den resultatet av att marknadens aktörer enades om att ta ett gemensamt ansvar för ett regelverk kring ägarstyrning som skapar professionalism, transparens och förtroende för börsen som marknadsplats. Den svenska börsens och börsföretagens öppenhet är tveklöst också en av förklaringarna till det höga internationella ägandet på Stockholmsbörsen. Och investerarna har inte blivit besvikna. Stockholmsbörsens utveckling har slagit världssnittet på såväl fem som tio och femton års horisont.

När Volkswagen nu går på kollisionskurs mot en stor minoritet ställs frågan om rösträttsskillnaderna på sin spets. Detta är en av de frågor som historiskt diskuterats och lösts i samförstånd mellan olika ägargrupper. Från institutionernas sida har vi accepterat en rimlig grad av rösträttsskillnad samtidigt som de ledande industriella ägarna varit beredda till en fortlöpande dialog om inflytande, t ex via valberedningarnas mandat, för olika ägare.

Vår grunduppfattning är alltjämt att alla aktier i ett bolag bör medföra samma ansvar och samma röstvärde.

I en budsituation är det lika naturligt att köparen betalar samma pris för varje aktie. Trots detta har vi från institutionellt håll accepterat rösträttsskillnader – t ex för att behålla och stimulera entreprenörer – så länge det finns en förtroendefull dialog mellan A-och B-aktieägare. Även svenska regeringsrepresentanter har genom åren försvarat systemet med A- och B-aktier inför kritik från EU i vetskapen att vår modell bidragit till att ett litet land som Sverige kunnat attrahera kapital och utveckla ett så stort antal internationellt framgångsrika storföretag.

Vi anser att Volkswagens agerande på årets Scaniastämma är ett missbruk av ett system som bygger på förtroende. Internationellt ses rösträttsskillnader i bolag generellt som skadligt. Det är en uppenbar fara att Volkswagens agerande i Scania ger kritikerna argument för att ifrågasätta det svenska samförståndet kring detta och i värsta fall även ifrågasätta Sverige som en attraktiv marknad för aktieinvesteringar.

Skulle Scanias styrelse, tvärsemot våra förhoppningar, ännu en gång negligera våra önskemål kommer frågan om tillsättande av en särskild granskningsman att få ny aktualitet.

Vi kommer i Scania, liksom andra företag där vi har ett ägarinflytande, fortsätta att aktivt och målmedvetet driva ägarfrågor. Det ligger nämligen i vårt uppdrag från fondandelsägare och pensionssparare att både skapa en god avkastning och att samtidigt försäkra oss om att det riskkapital som spararna tillskjuter börsföretagen hanteras med respekt.


Caroline af Ugglas
Aktiechef, Skandia

Mats Andersson
VD, Fjärde AP-fonden

Marianne Nilsson
vVD och chef ägarstyrning, Swedbank Robur Fonder

Anders Oscarsson
VD, AMF Fonder och ägaransvarig AMF