Skandinaviska Ledarhögskolan International AB

Diplomutbildning - Excellent Ledarskap

Nyhet   •   Feb 13, 2016 10:53 CET

Diplomutbildning i Excellent Ledarskap

För att bli en excellent ledare behövs tre viktiga kriterier uppfyllas:

  • Föredöme(värdegrund, förebild och ansvar)
  • Personlig omtanke(ge stöd men även konfrontera om det behövs)
  • Inspiration och motivation (uppmuntra delaktighet och kreativitet)

Skandinaviska Ledarhögskolan har utvecklat en utbildning för företag i Ledarskap, där fokus i ledarskapsutbildningen som innefattar det viktigaste för att bli en bra ledare, nämligen:

  • Inre Ledarskap
  • Kommunikativt Ledarskap
  • Coachande Ledarskap
  • Värdebaserat Ledarskap

Inre Ledarskapet

Vid en omvärldsanalys av ledarutbildningar upptäcker man att det inre ledarskapet är ett väldigt populärt just nu. Det är anmärkningsvärt med tanke på att Skandinaviska Ledarhögskolan och Lars-Eric Uneståhl har under alla år haft det som ett mantra genom alla utbildningar ”ska du leda andra så börja med dig själv”.

För att bli en excellent ledare behövs en rättvis självbild, självkänsla, självförtroende, behålla positiva sinnestillstånd, vara målinriktad och mycket mer.

Det är här den mentala träningen kommer in där man dagligen jobbar med bland annat sitt Inre Ledarskap. För den som vill fördjupa sig inom mental träning så vill vi rekommendera PUMT - ”personlig utveckling genom mental träning” - en forskningsbaserad distansutbildning i Mental Träning

Kommunikativt Ledarskap

Kommunikation blir ett allt viktigare redskap i dagens samhälle, därför är det värt att arbeta med att förbättra sitt sätt att kommunicera, därför behövs kompetens hur insamlandet och bearbetning information går till.

I modulen för Kommunikativ Ledarskap utvecklas kompetensen för hur:

·  man sorterar information och använder språket för att nå bästa resultat

·  attityder och värderingar påverkar och styr mina handlingar

·  man skapar förtroende och bygger goda relationer

·  man sätter och förankrar tydliga mål, mål som fungerar i praktiken

·  man leder effektiva möten

·  man förebygger och hanterar konflikter på arbetsplatsen

Coachande Ledarskap

Coachande ledarskap innebär att ditt förhållningssätt och attityd till användning även för andra. Essensen i coachande ledarskap är tron på medarbetarnas inneboende potential, coaching innehåller ett antal verktyg för att ta fram potentialen.

Coachande ledarskap arbetar och betonar bland annat:

·  Lösningsfokus (istället för fokus på problemen)

·  Framtidsorienterat och Utvecklingsinriktat

·  Relations- och Samarbetsorienterat

·  Tydliga, attraktiva och motiverande mål

Värdebaserat Ledarskap

Innebär att du som ledare är en förebild utifrån företagets värden. Ledaren går före sina medarbetare och visar detta i sitt beteende. Begreppet "värdebaserat ledarskap" är också något som handlar om att leva som man lär, att stå uppför sina värden och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

Uppgiften att skapa en fungerande företagskultur genomförs i flera steg. Ett första steg är att ta fram och fastställa ett antal grundläggande värden. Att göra detta är något mer än att räkna upp ett antal värdeord. I regel behöver grundläggande värden beskrivas på ett fylligt sätt i en löpande text. Enstaka ord räcker inte. Tolkningarna blir lätt olika bland chefer, medarbetare och ledning. Grundläggande eller styrande värden är just att de ska uppfattas på ett likartat sätt av alla i företaget. Även kunder eller intressenter behöver förstå vad företaget står för. Värdena relateras till den dagliga verksamheten genom ett antal situationsförankrade och praktiskt träningsbara exempel.