Centrum för rättvisa

DO tar fallet med diskriminerade Eivind Torp till domstol

Nyhet   •   Maj 19, 2014 08:00 CEST

Eivind Torp, lektor vid Mittuniversitetet, nekades att söka forskningsmedel för att han var man. Stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Han anmälde med hjälp av Centrum för rättvisa den olagliga diskrimineringen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu beslutar att driva fallet i domstol.

- Det är en viktig signal från DO att man nu tar diskriminering på högskoleområdet på allvar. DO har tidigare haft en slapphänt inställning till den diskriminering som uppstått genom kvotering och positiv särbehandling på högskoleområdet, säger Lina Albihn, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Eivind Torp inför DO tillsammans med Sebastian Scheiman.

Inte behörig att söka

Eivind Torp är docent och anställd som universitetslektor i juridik vid Mittuniversitetet. Han har en bakgrund som socialantropolog och har ägnat sin akademiska karriär åt samers rättigheter. År 2012 sökte han det meriteringsstöd som delas ut av Mittuniversitetet. Stödet innebär en strategisk satsning på en docent som är aktuell för ett professorsämbete inom en snar framtid. Stödet uppgår till 700 000 kronor och innebär en unik möjlighet att under nästan ett års tid ägna sig åt forskning för att uppnå tillräckliga kvalifikationer för en professur.

Eivind Torps ansökan beaktades inte eftersom han som man inte ens var behörig att ansöka om stödet. Eftersom kvinnor är underrepresenterade bland professorerna vid universitetet var meriteringsstödet förbehållet kvinnliga docenter. År 2013 fick Eivind Torp inte ens kännedom om att meriteringsstödet utlysts på nytt – informationen skickades enbart till kvinnliga docenter. Eftersom Eivind Torp är nära professorskompetens skulle han med hjälp av meriteringsstödet kunna ägna sig åt forskning på heltid och bli befordrad till professor inom ett år. Med nuvarande anställningsform, som innebär mer undervisning än forskning, tar det omkring fyra år. Meriteringsstödet var därför avgörande för Eivind Torps chanser att bli befordrad inom en snar framtid.

Olaglig könsdiskriminering

Det tycks vara en utbredd uppfattning att det generellt är tillåtet med riktat stöd till anställda av ett viss kön. Men så ser inte rättsläget på diskrimineringsområdet ut. Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning kan vara tillåtet, men bara i ett sista led och bara om det sker vid lika meriter. Kön får aldrig vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande. DO har gjort bedömningen att Eivind Torp har drabbats av könsdiskriminering och att Mittuniversitetet därmed har brutit mot diskrimineringslagen.

- Eivind Torp är glad och lättad över DO:s ställningstagande och att Mittuniversitetets agerande nu ska få en rättslig prövning, avslutar Lina Albihn.

DO:s stämningsansökan 2014-05-19

DO:s beslut 2014-05-06