E.ON Sverige AB

E.ON välkomnar resultatet av utredning om förnybara drivmedel

Nyhet   •   Dec 16, 2013 16:08 CET

Idag, måndag den 16 december, presenterade energiministern, Anna-Karin Hatt, tillsammans med Thomas B Johansson, som Regeringens särskilde utredare, resultatet av den utredning, ”Fossiloberoende fordonsflotta – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser”, som sedan juli 2012 har haft i uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera svensk transportsektors utsläpp och beroende av fossila bränslen.

-  Det är skönt att utredningen nu är klar och att vi kan börja blicka framåt mot en tydligare spelplan där vi glädjande nog ser att såväl el- som biogasdrivna fordon har en nyckelroll att spela, säger Peter Engström, VD E.ON Biofor och fortsätter

-  Vi kommer nu att fortsätta på vår inslagna linje med att utveckla såväl marknaden som  infrastrukturen för fordonsgas, samtidigt som vi ständigt jobbar för en ökad andel biogas i produkten. Detta ligger väl i linje med utredningen och det känns mycket bra.

Fossiloberoende fordonsflotta – definition och mål

Ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet”, ska till år 2030 uppnå följande mål:

Ÿ  80 % reduktion av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken till 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Ÿ  60 % minskning till 2025 och 35 % minskning till 2020.

Fyra prioriterade delar är identifierade som åtgärdsområden med särskilt fokus och innebörd:

Samhällsplanering och transporteffektivitet
Potentialen för biodrivmedel beräknas till 15-20 TWh år 2030 och den totala energianvändningen i transportsektorn ska reduceras till 31-47 TWh

Effektivare fordon och framdrift
20 TWh biodrivmedel kan uppnås med 3 TWh etanol, 4-5 TWh biodiesel och med 12-13 TWh biogas

Övergång till elektrifiering
Potentialen för el och vätgas beräknas till 1,6 - 4,2 TWh till år 2030

Fördjupad övergång till förnybara drivmedel
För personbilar till år 2030 ska 20 % drivas av el, 50 % av biodrivmedel och 30 % fossilt

För mer information kontakta:

Jakob Holmström

Kommunikationschef Distribution, E.ON Sverige