B3IT Healthcare AB

Effekten är målet

Nyhet   •   Feb 26, 2013 14:50 CET

Idag är allt projekt. Ett projekt ska ha ett tydligt mål och en tydlig tidplan. Ett projekt startar och ett projekt avslutas. En erfaren och driven projektledare leder sitt projekt i mål. Under förutsättning att målet är realistiskt och att beställare och styrgrupp tar sitt ansvar och styr.

Det är väldigt populärt att sucka över misslyckade projekt. Mer sällan reflekterar man över vad som gick fel. Och nästan aldrig ser man diskussioner om skillnaden mellan att uppnå projektets mål och att få en önskad effekt i verksamheten.

Till att börja med kan man fundera över vad ett lyckat projekt är: Handlar det alltid om att uppnå de ursprungliga målen på den tid och med den budget som beslutades vid projektets start? Eller kan det även vara projekt där alla avvikelser från den ursprungliga planen bygger på fördjupad analys och formella beslut i en ansvarstagande styrgrupp? 

Oavsett hur vi värderar projektarbetet kan projektledaren aldrig ta ansvar för att önskade effekter uppstår i verksamheten. Projektet kan skapa förutsättningar och verktyg för ansvariga linjechefer men i slutändan måste effekten åstadkommas i linjen. Det handlar om att se över sin organisation, sina rutiner och arbetsflöden och utnyttja de nya möjligheter man fått. 

Detta innebär också att den fortsatta strävan med nationell eHälsa behöver intensifiera arbetet med att nå ut i verksamheterna. Det finns fortfarande stora it-projekt som måste drivas vidare. Det måste skapas fungerande förvaltning av de gemensamma tjänsterna. Men det drar också ihop sig till att ta bort e:et i eHälsan. Till syvende och sidst är det ju inte en fråga om medlen utan om målet; en omdaning av vård och omsorg för att uppnå den önskade effekten – god hälsa. För det är väl vad vi vill?

RAGNAR LINDBLAD

ragnar.lindblad@b3it.se