eHälsomyndigheten

eHälsomyndigheten välkomnar ett samlat grepp kring nationell e-hälsa

Nyhet   •   Mar 27, 2015 16:18 CET

eHälsomyndigheten har tagit del av betänkandet från utredningen "Nästa fas i e-hälsoarbetet" som ”E-hälsokommittén” har lämnat till regeringen idag, och ser positivt på flera av förslagen.

- Vi håller med kommittén om att det behövs en tydligare struktur för statens satsningar på e-hälsoområdet, säger GD Torsten Håkansta. eHälsomyndigheten har en central roll i det arbetet, i samverkan med andra myndigheter, landsting, kommuner, yrkesförbund med flera.

Utredningens förslag betonar även vikten av krav på interoperabilitet och användande av gemensamma standarder för att åstadkomma en säkrare och mer ändamålsenlig informationshantering inom vård och omsorg, något som eHälsomyndigheten ställer sig bakom. Med ökat informationsutbyte följer ökade krav på informationssäkerhet; även här behövs samverkan och gemensamma lösningar.

En gemensam läkemedelslista

Myndigheten ser mycket positivt på utredningens förslag om en nationell gemensam läkemedelslista; informationshanteringen i läkemedelsprocessen behöver utvecklas för att säkerställa att invånarna får en säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att snabbt kunna åstadkomma positiva effekter är det glädjande att utredningen som ett första steg föreslår lagändringar kopplade till befintliga register. Detta skulle bl.a. innebära att projektet om en nationell ordinationsdatabas (NOD) ges förutsättningar att införas i vården. Ett andra steg är förslaget om en helt ny lagstiftning för en gemensam läkemedelslista, som skulle ge aktörer inom hela hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn tillgång till en gemensam informationskälla.

- eHälsomyndigheten ser det som en naturlig utveckling, utifrån sitt nuvarande uppdrag, att ta ansvar för den gemensamma läkemedelslistan. Detta arbete vill vi påbörja snarast, säger Torsten Håkansta. Vi är medvetna om att genomförandet är en långsiktig process som kräver nära samarbete mellan flera berörda aktörer.

Beslutsstöd behövs

Betänkandet slår fast att beslutsstöd behövs för professionella inom hälso- och sjukvården, men också inom socialtjänsten. Behovet finns även uttryckt i den Nationella eHälsostrategin, där det framgår att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till väl fungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd. Utredningen föreslår att eHälsomyndigheten ska avveckla beslutsstödet Elektroniskt expertstöd (EES) som används på apotek vid läkemedelsexpeditioner.

- eHälsomyndighetens ambition är att bidra i arbetet med beslutsstöd på nationell nivå, vilket inbegriper såväl apotek som vård och omsorg. Myndigheten avser fortsatt tillhandahålla Elektroniskt expertstöd till samtliga apotek som ett stöd vid läkemedelsexpeditioner, säger Torsten Håkansta. Under det senaste året kan vi se att användningen av beslutsstödet har ökat på apoteken, vilket är mycket positivt mot bakgrund av de stora problem som en felaktig läkemedelsanvändning kan orsaka, inte minst hos äldre.