Monyx

En berg- och dalbana - ett samtal om första halvåret 2016

Nyhet   •   Jul 15, 2016 10:20 CEST

I ett samtal som ägde rum i början av juli summerar Johan Hinas, förvaltningschef på Monyx, och Stefan Pari, förvaltare av Monyx Aktiv Ränta, utvecklingen det första halvåret i år generellt och hur politiken och omvärlden har påverkat förvaltningen av Monyx fonder specifikt. Avslutningsvis blickar de framåt och resonerar kring utvecklingen det närmaste halvåret.

Vad har drivit marknaderna det första halvåret 2016?

Inledningen av året var stökig efter att Federal Reserve i USA höjde räntan i december 2015. Ett försvagat Kina och kollaps i råvarupriserna bidrog till oron. Det ledde till att ECB i mitten av februari utökade sitt kvantitativa program, köpte obligationer och sänkte styrräntan i mars, säger Stefan Pari. Därpå följde en stabilisering i marknaden och vi upplevde en positiv period med stigande aktiepriser där årets toppnotering hittills i år inträffade i mitten av april. De faktorer som därefter har styrt marknaderna är centralbankernas ageranden och en förhöjd politisk risk med Brexit och valet i USA i höst. Sammantaget skapar det en osäkerhet som har stor påverkan på finansmarknaden generellt och på aktiemarknaden specifikt. Aktiemarknaden har så här långt varit en berg- och dalbana. Och den resan fortsätter, säger Johan Hinas.

Hur kommer Brexit att påverka marknaden och ert arbete som förvaltare?

I första hand kommer Brexit att påverka det politiska livet i Storbritannien. Ny premiärminister* ska utses och även partiledare för oppositionen. När utträdet ur EU sker, hur lång tid det tar samt hur det kommer att påverka den marknad vi verkar i är frågor som skapar hög osäkerhet. Hög osäkerhet gynnar inte riskfyllda tillgångar (aktier). I förvaltningen kommer riskpremierna att höjas, vilket redan har skett och det är inte bra för aktiepriserna, säger Johan Hinas. *Vid publicerandet av detta samtal har Theresa May utsetts till ny premiärminister.

Den svenska kronan har försvagats mot såväl euron och dollarn, vilket har gynnat exportföretagen i Sverige i det korta perspektivet. Storbritannien är dock en viktig handelspartner för Sverige och direktinvesteringarna från Storbritannien motsvarar 7 procent av Sveriges BNP, säger Stefan Pari.

I Monyx förvaltning följer vi noga vad som händer och skapar oss en uppfattning som kan förändras från dag till dag, men det betyder inte att vi handlar på den uppfattningen på en gång. Det gäller att se igenom skogen för alla träd och försöka se vad som finns på andra sidan. För det första är vi försiktiga och för det andra försöker vi inte göra något överilat med kort perspektiv, utan har vår långsiktiga strategiska syn i förvaltningen, säger Johan Hinas.

Vad har varit svårast i förvaltningen det första halvåret?

Det har varit två saker. Det ena har varit den politiska risken. Politik är svårt att analysera och det är svårt att förutspå de ekonomiska konsekvenserna av politisk osäkerhet, säger Johan Hinas. Det andra har varit att förutsäga effekterna av de olika centralbankernas kvantitativa lättnader, det vill säga vilken styrka och vilket avtryck deras obligationsköp får på statsobligationsräntan, säger Stefan Pari.

Hur har allokeringen i strategifonderna fungerat under perioden?

Vi har ungefär 65 procent aktievikt i Monyx Strategi Världen just nu, vilket är en bra fond att exemplifiera med då den ligger mitt i riskfältet jämfört med våra övriga strategifonder. Över året har allokeringen i fonden rört sig från cirka 70 procent aktier ned till nuvarande 65 procent. Vi har tagit ned risken i fonden mer än vad våra modeller säger för att uppnå målrisken, men träffar ändå målrisken för fonden, säger Johan Hinas.

Hur ser det ut för aktiefonden Monyx Svenska Aktier?

I januari tog Marcus Swenning över förvaltningen av fonden och i samband med det har portföljen successivt minskat antalet innehav från cirka 120 stycken till 65-70 bolagsinnehav. Det betyder att varje bolag har större betydelse i portföljen. Marcus Swenning får därmed större möjlighet att analysera bolagen djupare och fonden är mer aktiv i sina vikter, säger Johan Hinas.

Monyx Aktiv Ränta har positiv avkastning

Monyx Aktiv Ränta som förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari har per halvårsskiftet i år genererat positiv avkastning till en lägre risk än Monyx övriga fonder. Vår räntefond påverkades av den negativa marknadsutvecklingen de första 1,5 månaderna av året. Det berodde framförallt på att vi hade en exponering mot oljeserviceföretag i Norge, vilket var negativt för avkastningen när oljepriset föll. Vidare hade Brexit i slutet av juni en negativ påverkan, men marknaden stabiliserade sig och fonden avslutade perioden positivt, säger Stefan Pari.

Monyx Genesis har genererat plus i avkastningen

För vår absolutavkastande fond Monyx Genesis har ränteinnehaven bidragit till fondens positiva avkastning. Dessutom har investeringar i råvaror, framförallt guld, varit positivt för portföljen. Likaså har flera av fondens aktiestrategier lyckats väl. Fonden som helhet är på plus med en positiv avkastning på cirka 1,5 procent på halvårsbasis. Det är vi nöjda med i den här berg- och dalbanan vi verkar i. Vi har under perioden genomfört en förändring i förvaltningsteamet i fonden. Jag har klivit av som förvaltare av fonden med anledning av min nya roll som förvaltningschef, och Daniel Dinef är nu delförvaltare av fonden tillsammans med Mikael Kadri, säger Johan Hinas.

Hur kan man tänka som fondsparare och investerare i rådande marknad?

Är man en fondsparare med en bestämd fördelning i sin fondportfölj, är det nu ett ypperligt läge att rebalansera tillbaka portföljen till sina ursprungsvikter. Det vill säga titta över så att man inte driftat iväg i risk i sina investeringar. Behöver du använda pengarna nära i tiden? Eller kan du ha ett längre perspektiv på pengarna? Dessa frågor kan vägleda dig vilken risknivå du kan ha i ditt sparande. Osäkerheten och risken är högre idag. Det gäller att ha hög beredskap och det har vi i Monyx förvaltningsteam, säger Johan Hinas.

Vad tror ni om resterande delen av 2016?

Det här året fortsätter att vara volatilt och osäkerhet kommer att prägla marknaderna p.g.a. politiken i Europa, Storbritannien och USA. Nu ser vi fram emot bolagens kvartalsrapporter under sommaren för att få reda på bolagens utveckling, säger Johan Hinas.

Det finns risk för en bubbla när det kommer till prissättning av statsobligationer. Det har sin förklaring i att om man investerar i statsobligationer idag genererar de en negativ ränta och det innebär en garanterad förlust om du håller statsobligationer till förfall. Den negativa räntan har historiskt aldrig varit så stor som den är idag. När det gäller krediter, det vill säga företag som går ut på obligationsmarknaden och lånar pengar, har vi även där en ökad oro för bubbla i nuvarande marknadsklimat. High yield-obligationer har däremot potential att generera hög riskjusterad avkastning genom stöd av att centralbankerna bistår med likviditet och låga räntor, vilket leder till färre bolagskonkurser än vad som annars skulle varit fallet, säger Stefan Pari.

Stockholm den 6 juli 2016


Om förvaltningsteamet: Från och med slutet av maj i år är Johan Hinas förvaltningschef för för Monyx kapitalförvaltning. Han var dessförinnan chefsstrateg på Monyx kapitalförvaltning. Dessutom är Marcus Swenning ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier samt att Monyx Strategifonder (exklusive Nya Marknader) teamförvaltas av Johan Hinas, Peter Gummesson, Tom Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Monyx Aktiv Ränta är oförändrat, d v s Peter Gummesson och Stefan Pari är ansvariga förvaltare.?

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.