Båstads kommun

En förvaltning i Båstads kommun

Nyhet   •   Nov 16, 2010 08:56 CET

Nuvarande förvaltningar blir verksamhetsområden

Den 1 januari 2011 försvinner den nuvarande indelningen i olika förvaltningar. Båstads kommun ska istället ha en enda förvaltning, som delas in i åtta verksamhetsområden.

Det är förslaget till kommunstyrelsen från kommunchef Tomas Rikse. Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningsorganisationen den 24 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har redan sagt ja till förändringen, som innebär att den enda förvaltningen har kommunchefen som chef.

Om kommunstyrelsen godkänner förslaget om en förvaltning kommer den att delas in i åtta olika verksamhetsområden. Namnen är inte helt spikade, det gäller till exempel Framstegsförvaltningens nya benämning "Bildning och arbete", som fortfarande diskuteras.

Namnen på verksamhetsområdena är:

  • Kommunledning (nuvarande Kommunledningsförvaltning)
  • Vård och omsorg (nuvarande vård- och omsorgsförvaltning)
  • Barn och skola (nuvarande barn- och utbildningsförvaltning)
  • Bildning och arbete (nuvarande Framstegsförvaltning)
  • Teknik och service (nuvarande teknisk förvaltning)
  • Samhällsbyggnad (ny enhet med plan, bygg och karta/GIS
  • Samhällsskydd (ny enhet med miljö, räddning samt trygghets- och säkerhetsfrågor)
  • Verksamhetsstöd (nuvarande Administrationen)

Ansvarsområdena är desamma som tidigare för alla utom för de nya enheterna Samhällsbyggnad och Samhällsskydd.

De nuvarande förvaltningscheferna kommer att tituleras "verksamhetsområdeschefer".

Verksamhetsområdena indelas i avdelningar. Dessa kan i sin tur indelas i enheter eller resultatenheter. Det sistnämnda gäller till exempel inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola.

Många förändringar sedan 2006

Bakgrunden till att kommunen ska ha endast en förvaltning är framför allt den nya politiska organisationen utan nämnder som gör att kommunstyrelsen får ansvaret för all löpande drift.

En annan orsak är att den kommunala tjänstemannaorganisationen har gått igenom en rad förändringar sedan 2006. På många sätt fungerar förvaltningsorganisationen redan idag som en sammanhållen enhet.

2003 inrättades en tjänst som kommunchef. Denne var dock inte chef för resten av organisationen utan hade endast en samordnande roll.

När Tomas Rikse tillträdde som kommunchef 2006 gjordes kommunchefen till chef för förvaltningscheferna

Sedan många år tillbaka är kommunstyrelsen anställningsmyndighet för all personal.