Arbetsgivarverket

”Ett gott ledarskap lägger grunden för en god psykosocial arbetsmiljö och effektiv verksamhet”

Nyhet   •   Dec 09, 2011 14:29 CET

Arbetsmarknadens parter framhöll ledarskapets betydelse när parterna, däribland Arbetsgivarverket, regeringen och forskarvärlden, möttes för att diskutera psykosocial arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Platta organisationer, ledarskap och medarbetarskap som förändrar och utmanar hierarkier men också snabba omvärldsförändringar, ökat tempo och ständiga rationaliseringar. Det är några av förutsättningarna för det moderna arbetslivet både produktionsmässigt och psykosocialt. Möjligheterna, inte bara för partssystemet och lagstiftarna, utan också för den egna organisationen, att hitta vägar till bättre psykosocial arbetsmiljö, var utgångspunkten när centrala parter, Arbetsmarknadsdepartementet och forskare höll en gemensam konferens den 6 december i Stockholm.

Efter föredrag med rubrikerna: "Psykosocial arbetsmiljö - i teori och vardag", "Nycklar till friska verksamheter", "Om arbetsgruppers psykosociala arbetsmiljö" och "Från enkel riskmiljö till komplex friskmiljö?", möttes företrädare för de centrala parterna och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en paneldiskussion.

TCO-ordföranden Eva Nordmark framhöll inledningsvis behovet av ett välutvecklat ledarskap som en avgörande faktor för god psykosocial arbetsmiljö, en slutsats som övriga talare underströk. Moderatorn John Chrispinsson, frågade Arbetsgivarverkets representant, Elisabet Sundén Ingeström, varför det inte fanns några generaldirektörer i publiken. Är detta inte en fråga för högsta nivån, undrade John Chrispinsson? Elisabeth Sundén konstaterade i en direkt replik att hela statsförvaltningens och dess högsta chefer gemensamt i den arbetsgivarpolitiska strategin prioriterat en god arbetsmiljö som främjar verksamhetsutvecklingen, som en av de viktigaste frågorna.

Elisabet Sundén Ingeström beskrev hur flexibla avtalsmodeller kan öka delaktigheten och främja kommunikationen mellan chef och medarbetare. Hon exemplifierade bland annat med enskilda överenskommelser och lönesättande samtal där chef och medarbetare gemensamt för en dialog inte bara om resultatet utan också om verksamhetens förutsättningar och möjligheter till utveckling.

Synen på behovet av ytterligare reglering från parternas sida på central nivå eller lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor varierade mellan de fackliga företrädarna. Från arbetsgivarhåll fanns det en samsyn att fokus bör ligga på aktiva åtgärder i verksamheten snarare än att lägga kraft på att utarbeta ytterligare reglering. Det fanns det en stark samsyn från både fack och arbetsgivare kring slutsatsen att all erfarenhet visar att en organisation inte kan vara ledande inom sitt område om man inte också är ledande inom psykosocial arbetsmiljö.