Moretime Group

Extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB

Nyhet   •   Apr 07, 2016 08:55 CEST

Kallelse till extra bolagsstämma i MDS Digital Solutions AB

Aktieägarna i MDS Digital Solutions AB, org. nr 556923-3256, kallas till bolagsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.00 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 april 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev till adressen Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm, per telefon +46 706811157 eller via e-post till carol.spendilow@moretime.se. Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 15 april 2016 av förvaltaren begära omregistrering av aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.moretimegroup.se och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Övriga frågor

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7: VAL AV STYRELSE

Styrelsen i MDS Digital Solutions AB föreslår att stämman fattar beslut om att välja tre styrelseledamöter. Styrelsen föreslår omval av Carl-Fredrik Morander och nyval av Fredrik Rosman och Carol Spendilow för tiden intill nästa ordinarie stämma.

Presentation av Fredrik Rosman

Fredrik Rosman är civilekonom med 20 års erfarenhet från mjukvaruindustrin. Fredrik har en bred internationell erfarenhet från att ha arbetat i ledande befattningar och varit bosatt i Europa, Asien och senast i Afrika. Fredrik var tidigare VD för Hyperion (Oracle) i Norden samt har innehaft olika nordiska chefstjänster hos IBM. Tills nyligen var Fredrik World Wide Sales leader för Business Intelligence hos IBM.

Fredrik har även en entreprenörsådra från att bl.a. ha startat upp ett framgångsrikt mobilapplikations företag samt en e-learningverksamhet för skolor i Östafrika.

Presentation av Carol Spendilow

Carol Spendilow har drygt 15 års erfarenhet som bolagsjurist och har arbetat internationellt med affärsjuridik. Carol har varit Moretimes interna bolagsjurist sedan 1,5 år tillbaka och har även kunduppdrag. Tidigare var Carol chefsjurist på Tradedoubler och bolagsjurist på bolag såsom CGI och TDC.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar till stämman

Handlingar enligt aktiebolagslagen inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.moretimegroup.se senast från och med 7 april 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2016

MDS DIGITAL SOLUTIONS AB

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelserordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.