Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Färre vårdplatser och minskad öppenvård för att klara nästa års budget

Nyhet   •   Nov 24, 2011 08:07 CET

Färre anställda, färre vårdplatser och färre besök i öppenvården. Det är några av de åtgärder som planeras för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska minska kostnaderna med 250 miljoner under 2012, enligt den budget som sjukhusets styrelse beslutade om på fredagen.

Mot beslutet reserverade sig fyra borgerliga ledamöter med motiveringen att det medför en påtaglig risk för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kommer att klara en ekonomi i balans.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget baseras främst på hur mycket sjukhusvård hälso- och sjukvårdsnämnderna beställer från sjukhuset i den så kallade vårdöverenskommelsen. Vårdöverenskommelsen för 2012, som är en förlängning av 2011 års överenskommelse, fastställdes även den av en oenig styrelse på fredagens möte. Hur mycket sjukhusvård den omfattar bestäms i slutet av januari 2012.

Minska kostnaderna med 250 miljoner 2012
Inför 2012 måste Sahlgrenska Universitetssjukhuset effektivisera med 115 miljoner kronor. Dessutom bär sjukhuset med sig ett underskott från 2011 på cirka 135 miljoner kronor in i det nya året. Totalt måste alltså kostnaderna minska med 250 miljoner 2012.

- Vår strävan är att effektiviseringarna inte ska påverka omfattningen och kvaliteten på vården, säger Kerstin Brunnström, ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Ett särskilt fokus kommer att ligga på bättre produktionsplanering för att kunna ge så mycket vård som möjligt med sjukhusets resurser.

Ett anställningsstopp har redan införts under hösten 2011 för att sänka kostnaderna så tidigt som möjligt inför 2012. Det innebär att vikariat inte förlängs och inga tillsvidareanställda sägs upp. Dyra lösningar som hyrpersonal, övertid och tillfälliga anställningar ska undvikas.  En nystartad enhet på sjukhuset, Bemanningsservice, ska fylla de behov av tillfällig bemanning som kan finnas vid kortare sjukfrånvaro. 

Antalet vårdplatser måste bli färre. Det kan ske genom att inläggningarna minskar och att patienterna överförs till öppen vård. Patienter som ska opereras kan i större utsträckning komma till sjukhuset först på själva operationsdagen.

Medelvårdtiden måste också bli kortare. Ett sätt, som samtidigt kan förbättra vården för främst sköra äldre patienter, är att införa särskilt platser för utredning och dagvård. Att planera vården bättre tillsammans med kommuner och primärvård är ett annat sätt att få ned vårdtiden.

Även på öppenvårdssidan krävs åtgärder för att minska patientflödet. Återbesök ska i så hög utsträckning som möjligt göras inom primärvården. Åtgärder måste även sättas in för att minska patientinflödet till akutmottagningarna. I detta fall ska de ske ett regionövergripande arbete.

– Ett förbättrat samarbete med primärvården är en viktig framtidsfråga. Vi skulle helst se att primärvårdsakuter upprättades i direkt anslutning till sjukhusets akutmottagningar, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Övriga sjukhusövergripande åtgärder är att sänka kostnader för material, varor och tjänster. Ett exempel på det är Regionens nya e-handelssystem, Marknadsplatsen, som på sikt kommer att bidra till detta. Ett annat exempel är att en ny rutin införs för att köpa in läkemedel. Rutinen kommer förutom kostnadsbesparingar även innebära en ökad patientsäkerhet.

Ytterligare exempel är införande av IT-stöd för elektroniska provsvar, Centralregister och samordning av kassorna över hela sjukhuset som innebär minskad bemanning och en effektivare hantering av pengarna.

Lisa Klang/Katarina Hallingberg