Svenska FSC

Fler privata skogsägare ansluter sig till FSC

Nyhet   •   Mar 16, 2012 14:27 CET

Aktuell statistik för FSC-certifierad skog i Sverige fins nu på Svenska FSC:s hemsida. Statistiken redovisas per län och kommun och gäller registrerad areal 2011-12-31. Jämförelsesiffror finns för åren 2006 och 2009.

Sett till hela landet ökade den FSC-certifierade arealen med drygt 178 000 hektar mellan 2009 och 2011. Den certifierade arealen minskade något i de nordliga länen, medan arealen ökade i Syd- och Mellansverige. Här har många privata skogsägare anslutit sig till så kallade gruppcertifikat. Arealökningen mellan 2009 och 2011 är störst i Västra Götaland.

Nytt för året är att Svenska FSC för första gången tagit fram statistik som visar anslutna skogsägare med mindre markinnehav. 2011-12-31 var sammanlagt 18 275 skogsägare med mindre än 1 000 hektar skog FSC-certifierade, med en sammanlagd areal på drygt 2,1 miljoner hektar produktiv skog. Totalsiffran för FSC-certifierad produktiv skog i Sverige är närmare 11,6 miljoner hektar.

De som deltar i FSC sätter frivillgt av fem procent av den produktiva skogen för naturvårdsändamål. Med 11,6 miljoner anslutna hektar innebär det att FSC-systemet bidrar med 580 000 hektar skog för detta ändamål. Arealen produktiv skog som skyddas i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och genom naturvårdsavtal med statliga pengar, uppgår för närvarande till 752 000 hektar.

Läs mer (länk till statistiken på Svenska FSC:s hemsida)

Det här är FSC:

Forest Stewardship Council, FSC, är ett globalt system för certifiering av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen. Reglerna slår vakt om skogens uthålliga produktionsförmåga, rika växt-och djurliv och sociala värden. Intressenter från företag, miljöorganisationer och sociala organisationer utvecklar tillsammans reglerna, med lika röststyrka.