Sveriges Dövas Riksförbund

Förbjuda teckenspråket i dövundervisning var fel - erkänns efter 130 år

Nyhet   •   Sep 09, 2010 12:08 CEST

År 1880 hölls en internationell dövlärarkongress i Milano för att diskutera undervisning för döva. Vid detta tillfälle antogs flera resolutioner som påverkade undervisningen och livet för döva i hela världen. Resolutionerna ledde till att teckenspråket försvann (togs bort) från utbildningsprogram och från dövundervisningen, runtom i världen.

Detta drabbade döva i hela världen, och bidrog skadligt till dövas livssituation. De ledde till att döva medborgare uteslöts ur undervisningsplanering och från utbildningspolitiken i de flesta jurisdiktioner (rättsområden) i världen. De utestängde döva medborgare från delaktighet och deltagande i beslut på riksnivå, och beslut om finansiering för arbetsmarknadsutbildning, omskolning och andra yrkesinriktade utbildningar. De hindrade döva från att lyckas i olika karriärer, och har stoppat många döva från att fullfölja sina egna ambitioner. De hindrade många döva att fullt ut få bidra till den kulturella och konstnärliga mångfalden i de olika länderna.

Vancouverdeklaration ”En ny tid: Dövas delaktighet och samarbete” Principförklaring antagen vid den 21a ICEDs (International Congress on the Education of the Deaf) i Vancouver, British Colombia, Canada, den 19 juli 2010. (svensk översättning)

“Döva runt om i världen möts ofta av den allmänna uppfattningen att om man är döv så är man funktionshindrad.  Detta "funktionshindertänkande" bidrar direkt till utestängning och nedvärdering av människor som anses avvikande, inklusive döva. Ett resultat är att döva medborgare i många länder fortfarande utestängs och hindras att delta i det allmänna samhällslivet. Många hindras från lika tillgång till beslut, beslutsfattande, sysselsättning och god utbildning.
Trots detta ”funktionshindertänkande”, så berikar döva medborgare de samhällen som uppmuntrar mångfald och kreativitet. Dövas närvaro höjer dessa länder inom områden såsom utbildning, ekonomi, politik, konst och litteratur. För döva är det en odiskutabel rätt att erkännas och integreras som en kulturell och språklig minoritet i alla sammanhang. Därför uppmanas alla länder att erkänna nyttan av och underlätta deltagandet för alla sina medborgare, inklusive döva medborgare.”

DÄRFÖR:

 • Tar vi avstånd från de resolutioner antagna av ICED Milanokonferens 1880, som förbjöd användandet av teckenspråk i undervisningen av döva elever.
 • Erkänner och uppriktigt ångrar (beklagar) vi de skadliga effekterna av Milanokonferensen.
 • Uppmanar vi världens alla nationer att minnas historien och försäkra att deras utbildningsprogram accepterar och respekterar alla språk och all form av kommunikation.

Överenskommelse för framtiden:

 • Vi uppmanar alla nationer att ratificera och följa FNs deklarationer, särskilt det som uttrycks i Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, att statens utbildning främst ska betona rätten till det egna språket, och rätten till akademisk, praktisk och social kunskap.
 • Vi uppmanar alla nationer att stödja de resolutioner som antogs av WFDs 15th Congress i Madrid 2007, särskilt de som främjar och stödjer jämställdhet och vägar till flerspråkighet och mångkulturell utbildning.
 • Vi uppmanar alla nationer att erkänna sina döva medborgares teckenspråk som ett av landets legitima språk, och att behandla dem som jämställda med den hörande majoriteten.
 • Vi uppmanar alla nationer att underlätta och intensifiera dövas deltagande och innefatta döva medborgare i sådana statliga beslutsprocesser som påverkar deras liv.
 • Vi uppmanar alla nationer att involvera döva som stöd till föräldrar till döva barn och ungdomar för att förmedla en väg till dövkultur och teckenspråk.
 • Vi uppmanar alla nationer att stödja ett barnperspektiv i utbildningsprogram och ett familjeperspektiv i stödinsatser för döva och hörande familjemedlemmar.
 • Vi uppmanar alla nationer att så tidigt som möjligt hänvisa barn som konstateras vara döva till regionala och nationella organisationer för döva, och till skolor och program för döva, för tidigt insatt stöd.
 • Vi uppmanar alla nationer att erkänna och tillåta döva medborgare att vara stolta, trygga, produktiva, kreativa och fullvärdiga medborgare i sina respektive länder.

Underskrivet av

ICED 2010 Vancouver Organizing Committe

British Columbia Deaf Community

Canadian Association of the Deaf

World Federation of the Deaf

Bifogade filer

PDF-dokument