Grafiska Företagen

Företagen i den civilgrafiska branschen anger högre volymer och ordervärden

Nyhet   •   Maj 29, 2012 09:30 CEST

Företagen i den civilgrafiska branschen anger högre volymer och ordervärden under årets första kvartal. En viss osäkerhet får tillskrivas volymutvecklingen då annan data pekar i motsatt riktning. Enkätsvaren pekar också på att priserna har legat stilla varför ökningen i ordervärdena får helt och hållet tillskrivas volymtillväxten.

Kapacitetsutnyttjandet steg som svar på högre beläggning. Flera menar att man nu närmar sig produktionstaket. Samtidigt är variationerna mellan företagen som vanligt stora på sina håll.

Den totala orderstocken var också högre den 1 april jämfört med årsskiftet vilket är normalt. Lönsamheten har äntligen börjat röra sig uppåt och tillskrivs dels volymerna, dels ett bättre resursutnyttjande i det enskilda företaget. Stora variationer i företagens arbetsstyrka under perioden bekräftar skillnaderna inom branschen. En stor andel av företagen har sagt upp personal samtidigt som i stort sett lika många har gjort det omvända. Det senare är endast till en del betingat av konjunkturen. En viktig anledning är nu att delar av branschen i ökad omfattning börjat se sig om efter en ny typ av personal. Detta är ett resultat av den branschglidning som pågått sedan en längre tid.

Den allmänna ekonomiska situationen – den som på kort sikt styr efterfrågan på tryck – visar på en svag tillväxt för helåret 2012. Inga stora förändringar väntas förrän tidigast under första halvan av 2013. Sannolikt får vi se en mer markerad uppgång i ekonomin under andra halvåret av 2013. Grafisk industri kommer dock margi¬nellt att ta del av detta. Strukturella faktorer kräver en omställning hos majoriteten av företagen, om inte annat så av riskspridningsskäl. En översyn bör ske på varje före¬tag och även göras en analys av vilka potentiella synergier som finns att hämta bland konkurrenter. En volymuppgång är att vänta under våren 2013 samtidigt som orderingången mattas i slutet av perioden i linje med de traditionella säsongsvariationerna. Den totala arbets¬styrkan ligger i stort sett oförändrad framgent. Andra halvåret bör – om företagen spår rätt – visa på en starkare marknad jämfört med årets första sex månader.

Texten är en sammanfattning av Konjunkturläget, Grafiska Företagens Förbunds kvartalsvisa branschekonomiska nyhetsbrev som baserar sig på Konjunkturinstitutets urvalsundersökning och bearbetas specifikt för den grafiska branschen. Översynen visar hur marknaden utvecklats det senaste kvartalet och hur tendenserna ser ut för den allra närmaste framtiden.