Försäkringsjuristerna Stockholm

Försäkringsavtalet - Vad går det ut på?

Nyhet   •   Mar 06, 2015 01:09 CET

Försäkringstagarens viktigaste förpliktelse enligt försäkringsavtalet

Försäkringstagaren måste i första hand betala försäkringspremien för att hans försäkringsskydd ska gälla. Man kan säga att premiebetalningen är försäkringstagarens huvudförpliktelse enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget ska, vid sidan av sin informationsplikt, som sitt viktigaste åtagande betala ut ersättning till försäkringstagaren när skada inträffar som omfattas av försäkringsvillkoren. Det är ju inte givet att försäkringsbolagets huvudförpliktelse inträffar. Det ska råda en viss ovisshet om försäkringsfallet inträffar eller inte. I varje fall ett tidsmässigt perspektiv som vid livförsäkringen. 

Försäkringstagaren har dock flera förpliktelser att beakta

Försäkringstagaren har som nämnts premiebetalningen att tänka på för att hans försäkringsskydd över huvud taget ska kunna tas i anspråk. Det är hans viktigaste förpliktelsen enligt avtalet med försäkringsbolaget. Vid  sidan av att betala premien har försäkringstagaren en råd negativa handlingsdirektiv som syftar till att han ska vara rädd om sin egendom och inte bli oaktsam på grund av försäkringsskyddet i ryggen. Försäkringstagaren för exempelvis inte öka risken för fara, dvs. köra vårdslöst eller fort, han får inte förvara brandfarliga ämnen där de kan antändas (försäkringstagaren har även en upplysningsplikt om dessa moment som också påverkar försäkringspremiens storlek eftersom den beräknas efter skadans sannolikhet). Försäkringstagaren får inte heller vilseleda försäkringsbolaget och han måste svara på försäkringsbolagets frågor utan att behålla något som ryms i frågans formulering.

Försäkringsfallet - Försäkringstagaren köper ett negativt skydd

Försäkringstagaren betalar försäkringspremie för att försäkringsbolaget ska ta en på förhand bestämd risk åt försäkringstagaren som - på egen hand - hade blivit för tung rent ekonomiskt för försäkringstagaren att bära. Om risken som försäkringsbolagets tar realiseras - och detta beror på om försäkringsbolaget accepterar försäkringstagarens berättelse om händelsen tillsammans med övrig data - ska försäkringsbolagets betala ut försäkringsersättning. Försäkringstagaren ska försättas på skadefri fot.