Finansförbundet

Förslag på lönekartläggning varje år

Nyhet   •   Jun 18, 2014 13:22 CEST

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering har överlämnat sitt betänkande till integrationsminister Erik Ullenhag. Utredningen föreslår årliga lönekartläggningar för företag med fler än tio anställda. 

-  Det är glädjande att dessa förändringar kommer. Löneskillnader mellan kvinnor och män som är osakliga måste elimineras och här är lönekartläggning ett viktigt verktyg. Årliga lönekartläggningar skapar kontinuitet och kan förhoppningsvis bidra till att få bort de osakliga löneskillnaderna, säger Ulrika Boethius, Finansförbundets ordförande.

Utredningen skriver i sitt betänkande att arbetsgivare och utbildningsanordnare inom ramen för sin verksamhet ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter,
  • analysera orsaker,
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, samt
  • följa upp och utvärdera arbetet.
  • Reglerna om lönekartläggning behålls i huvudsak oförändrade, men förslås vara en del av det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. Vidare föreslår utredningen att lönekartläggningen ska genomföras årligen och att de arbetsgivare som har tio anställda eller fler också årligen ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Dessutom föreslås att arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

-  Att samtliga diskrimineringsgrunder omfattas av det förebyggande och främjande arbetet för lika rättigheter och möjligheter gör att risken för att medarbetare utsätts för diskriminering minskar. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökad tolerans på arbetsplatsen, säger Ulrika Boëthius.

Läs betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) på regeringens hemsida.