Meetoo AB

Från vår horisont …

Nyhet   •   Feb 15, 2013 12:10 CET

… kan vi konstatera att det nya börsåret 2013 inleddes lika starkt som 2012 avsluta­des. Stockholmsbörsen gick upp med 5,5% under januari vilket är den bästa inled­ningen på 15 år. Återhämtningen på världens börser är främst driven av positiva signaler från USA samt i viss mån även från Europa. USA-börserna är nu uppe kring de högsta nivå­erna sedan 2007. 

Så här i början på året är det alltid populärt att påminna om att januari månad histo­riskt sett är årets bästa börsmånad. Ett annat samband som många tar upp är att om börsen stiger under januari så stiger den även under perioden februari till december under samma år. Mycket talar för att detta stämmer även 2013.

Under januari var det inte bara Stockholmsbörsen som steg, världsindex gick också upp med 5%. Av de större marknaderna steg Japan med nästan 10%. Samtidigt för­svagades dock den japanska yenen kraftigt vilket gjort att uppgången mätt i svenska kronor var blygsam.

Med tanke på den svaga konjunkturen vill inget land längre ha en stark valuta, utan hellre en konkurrenskraftig valuta. Problemet är bara att alla länder inte kan pressa ner värdet på sin valuta samtidigt. Den mycket expansiva penningpoliti­ken i USA och Japan har åter satt fart på valutadebatten och den lär fortsätta i oför­min­skad takt under året. Många är rädda för att kronans styrka försvårar för svensk export men historiskt sett har svenska exportbolag varit duktiga på att parera valutasväng­ningar.

Under inledningen av 2013 ser läget för den globala tillväxten allt bättre ut, inte minst jämfört med hur det såg ut i somras. En återhämtning på den amerikanska bomarknaden förbättrar hushållens balans­räkningar och ger stöd till konsumtionen. Även i Europa ser vi vissa ljuspunkter men det finns ingen anledning att blåsa faran över. Den svaga utveck­ling­en i Europa väntas fortsätta under 2013 men vi förväntar oss en gradvis åter­hämt­ning med stöd från en fortsatt expansiv penningpolitik, en betydande för­bättring av för­troendet på de finansiella marknaderna och av en stärkt global efterfrågan.

I Kina har vi fått uppmuntrande signaler under den senaste tiden. I Kina fortsätter den makroekonomiska statistiken att se positiv ut och de flesta ekonomer bedömer att tillväxten kommer att uppgå till 8 procent i år.

I Sverige har vi fått tidiga signaler på att det värsta kanske är över efter de rekord­stora varslen under hösten. Flera av dessa varsel ser nu ut att bli betydligt mindre än vad som annonserades tidigare. En uppmuntrande konjunktursignal är också att inköpschefsindex i Sverige steg till 49,2 i januari vilket kan jämföras med i oktober då index låg på rekordlåga 43,1. Orderingång och produktion svarade för de största bidragen till den starka uppgången. Industriföretagen har också reviderat upp sina produktionsplaner och detta index steg till 54,8, den högsta nivån sedan i somras.

Sammantaget förstärker detta vår bild av att vi kommer att se en gradvis förbättring när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 2013. För att mildra effekter­na av lågkonjunkturen behöver den ekonomiska politiken bli mer expansiv. Riksban­ken behöver sänka styrräntan ytterligare en gång under våren, samtidigt som rege­ring­en behöver komma med fler insatser för att bekämpa arbetslösheten.

Räntor och aktier

Under eurokrisen har den svenska räntemarknaden varit en säker plats för investe­rare. Nu när vi har fått en stabilisering i Europa och investerarna har blivit mer risk­villiga har många väx­lat över till mer riskfyllda (syd)europeiska obligationer. Den ökade riskviljan har också gjort att många investerare valt att minska andelen ränte­bä­ran­de placeringar och istället öka andelen aktier.

Sammantaget har detta lett till att den svenska 5-årsräntan stigit från bottennivån 0,9 procent i november till 1,4 procent idag. I södra Europa har det varit det omvända, och vi har där sett kraftigt fallande räntor. I början på året gavs bankerna möjlig­het att återbetala den nödlikviditet som ECB tillförde marknaden 2011. En större andel än väntat av dessa pengar återbetalades – vilket tolkades som ett gott tecken och fick korträntorna att stiga.

Under rekordåret 2012 gynnades de som investerade i företagsobligationer av såväl lägre statsräntor som allt lägre kreditspreadar, dvs skillnader i pris mellan obligati­oner som har samma ränta men olika kreditbetyg. Före­tags­krediter gav en högre avkastning än statspapper, samtidigt som de gav en mer stabil avkastning än aktier. En hög avkastning i fjol gör dock värderingarna på företagsobligationer mindre attraktiva och chanserna att investerarna ska kunna uppnå en lika hög avkastning under 2013 får anses vara extremt begränsad.

Långsiktiga tillväxttrender är intressanta ur investerarnas perspektiv. Transporter med lastbilar bedöms på lång sikt öka i en snabbare takt än BNP. Tillväxten sker fram­för allt i länder utanför Europa och Nordamerika och i dag sker mer än 50% av Volvos försäljning till tillväxtländer. Efter att köpt 45% i den kinesiska lastbilstill­ver­karen Dongfen blir Volvo den största lastbilstillverkaren i världen!

Med Dongfeng ökar Volvo sina volymer, något som kan bidra till en marginalför­bättring. Volvo har sedan länge haft betydligt sämre marginaler än kollegan Scania och en förbättring av marginalerna upp mot Scanias nivåer skulle leda till en kraftfull omvärdering av Volvoaktien. Volvos rapport för fjärde kvartalet visade ett sämre resultat än väntat men orderingången var god. En av Volvos underleverantö­rer, Meritor, har för övrigt börjat återanställa för att möta en väntad produktions­ökning.

Det går fort i hockey. Förra månaden skrev vi om New Wave som trots förbättrade tillväxtutsikter fortfarande värderades under eget kapital och till blygsamma 9 ggr vinsten. New Wave visade i sin rapport att kostnadsbesparingarna lyckats och att försäljningen var bättre än förväntat. På en tuff marknad för profilkläder har New Wave tagit marknadsandelar och framåt ser tillväxtutsikterna goda ut då balansräk­ningen tillåter förvärv, något som historiskt har svarat för 50% av New Waves till­växt. Craft fortsätter att visa tvåsiffriga tillväxttal och lanseringar sker på nya marknader. Craft är helt dominerande inom längdåkning och nu vill man bli lika dominerande globalt inom cykelsport. Efter kostnadsbesparingar och flytt av produktion kommer Orrefors Kosta Bodas stora förluster äntligen att vända till vinst. New Wave höjer utdelningen till 1 kr/aktie vilket till kursen 34 kr ger en direkt­avkastning på 3%. Det finns fortsatt god potential i aktien.

Ett bolag som också fortsätter att gå från klarhet till klarhet är fjolårets börsvinnare Hexagon vars helårsrapport gladde marknaden. Hexagon är inne i en period av om­värdering från verkstads- till mjukvarubolag och detta bör kunna få fortsatt effekt.

Utsikter

Som framgått vädrar finansmarknaderna morgonluft och den internationella valuta­fondens (IMF) senaste konjunkturprognos visar på en global tillväxt på 3,5% för 2013 och 4,1% under 2014. Optimismen bland investerare är den starkaste sedan 2011 och allt fler bedömer att eurokrisens värsta fas har passerats.

Enligt flera enkäter planerar internationella investerare att gå upp i risk – det vill säga öka andelen aktier i sina portföljer - det närmaste halvåret. Vi har under en längre tid varit positiva till aktiemarknaderna och tycker att vi har fått detta bekräftat under det senaste halvåret.

Vår bedömning är att många investerare kommer att fortsätta minska andelen ränte­placeringar till förmån för aktier i jakt på högre avkastning. Av de 124 bolag på S&P 500 index i USA som hittills lämnat sina rapporter för fjärde kvartalet 2012 har 56 procent överträffat analytikernas vinstprognoser. 21 procent av bolagen har levererat rapporter som varit sämre än väntat och 23 procent har varit i linje med förväntning­arna. Trenden i Sverige är ungefär densamma. Dessutom tyder ljusare konjunktur­signaler från framförallt USA och Kina på att tillväxten kommer att öka framöver.

Detta har ännu inte avspeglat sig i bolagens kommentarer men positiva prognoser lär komma redan innan sommaren. Svenska aktier värderas i dag till p/e 13,5 på 2013 års prognoser och ger en genomsnittlig direktavkastning på drygt 4%, i många fall upp till drygt 6%, vilket gör de är fortsatt attraktiva. Vi ser därför börsåret 2013 an med tillförsikt!

Meetoo AB

Lotta   Håkan   Peter   Christer