IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel

Nyhet   •   Sep 17, 2014 08:15 CEST

Det finns en långtgående rätt till studiemedel för EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land. Sverige uppfyller i allt väsentligt unionsrättens krav på vilka som kan få svenska studiemedel, finner Staffan Ingmanson i en ny IFAU-rapport.

EU-domstolens praxis allt viktigare

EU saknar makt att besluta om medlemsstaternas regler om vem som har rätt till studiemedel för högskolestudier. Däremot innebär reglerna om arbetskraftens fria rörlighet och EU-domstolens praxis att flera grupper EU-medborgare har rätt att använda studiemedel i andra unionsländer. EU-domstolen har genom sin praxis kring reglerna om den fria rörligheten kompenserat för unionslagstiftarens begränsade möjligheter att agera på området. Rapportförfattaren undersöker vilka rättsliga åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att underlätta för rörligheten och om Sverige kan anses ha gjort tillräckligt för att uppfylla unionsrättens krav.

Omfattande rätt till studiemedel för arbetskraft som flyttar

Av EU-lagstiftning och EU-domstolens praxis följer att både de som flyttar till ett annat unionsland för att arbeta, och deras familjer, ska ha samma rätt till studiemedel för universitets- och högskolestudier som det mottagande landets medborgare. Rätten är densamma oavsett om studierna kan ske i det mottagande landet eller i ett annat EU-land. Även personer med permanent uppehållsrätt, det vill säga fem års sammanhängande och laglig bosättning i landet, ska ha samma rätt till studiemedel som medborgare i landet.

Inget krav på bosättning i landet för utlandsstudier

Vidare har EU-domstolen slagit fast att det inte får finnas krav på bosättning i landet för rätt till studiemedel för utlandsstudier. Ett bosättningskrav är enligt EU-domstolen ett hinder för arbetskraftens fria rörlighet, och ett hinder för det egna landets medborgare att studera i andra EU-länder.

Sverige lever upp till kraven

EU-domstolens praxis har lett till återkommande ändringar i den svenska studiemedelslagstiftningen. Överklagandenämnden för studiestöd har vid flera tillfällen ändrat i beslut som fattats av CSN i ärenden som rör rätt till studiemedel för studier inom EU.

– Jag finner att Sverige genom dessa ändringar och beslut i allt väsentligt följer EU-rätten på området, säger Staffan Ingmanson. En del av förtjänsten får sägas vara att Överklagandenämnden noga följt den utveckling som sker i EU-domstolens praxis.

Bakgrund

Fri rörlighet inom den högre utbildningen har blivit en viktig fråga i EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi Europa 2020. Utbildning och rörlighet inom utbildningen anses vara en nyckelfaktor och ett första steg för rörlighet inom arbetsmarknaden senare i livet och därigenom till ökad tillväxt. Rörlighet antas också vara ett medel för att stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att utveckla en djupare känsla av europeisk identitet. 

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2014:18 Fri rörlighet inom den högreutbildningen och tillgång till svenska studiemedel är skriven av Staffan Ingmanson vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Han nås på staffan.ingmanson@jus.umu.se.