Grafiska Företagen

Grafiska Företagens Förbunds kommentar till HFDs dom avseende tryckerimoms

Nyhet   •   Feb 27, 2014 09:17 CET

Grafiska Företagens Förbund (GFF) har tagit del av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) utslag i frågan om Skatteverket genom efterbeskattning, trots att den ordinarie omprövningsfristen löpt ut, har haft rätt att minska tryckerikundernas avdrag för ingående moms med samma belopp som återbetalats till tryckerierna. HFD har kommit fram till att det funnits förutsättningar för Skatteverket att besluta om efterbeskattning i det aktuella fallet.

GFF tror att detta kan komma att skapa problem för de tryckerikunder som drabbas men även för tryckerierna. Tryckerikunderna har inte lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att lämna skattedeklaration eller begärda uppgifter till Skatteverket. Trots detta kan de nu drabbas av retroaktiva oförutsedda kostnader som de kan ha svårt att få täckning för. Detta kan leda till gränsdragningsproblem och juridiska tvister innan alla frågor är utredda.  

Vissa tryckerier har ansökt om återbetalning, andra inte. Det är en fråga för varje enskilt företag att avgöra tillsammans med sina revisorer eller ekonomiska rådgivare.

Vi kan konstatera att tryckeriernas agerande inte är föremål för någon rättslig prövning. 

Länkar till HFDs domar

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2014/Februari/3499-13.pdf

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2014/Februari/3291-13.pdf