B3IT Healthcare AB

Hälsostaden Ängelholm

Nyhet   •   Dec 21, 2015 13:25 CET

Snabbt och obyråkratiskt har Hälsostaden Ängelholm arbetat för att hitta samverkansformer mellan vårdens olika huvudmän.
Nya lösningar är redan på plats i en mer horisontell organisation.

Projektmålen sätter ribban högt för Hälsostaden Ängelholm, där sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg ska samverka på ett nytt och bättre sätt. Det som ska åstadkommas är:

1. Ökad tillgänglighet
2. Leverans av vård på rätt nivå
3. Förbättrat patientflöde

Redan finns flera nya rutiner och till och med verksamheter på plats i Ängelholm fast ytterligare ett år återstår av det treåriga projektet. Och redan har projektet fått flera utmärkelser för sitt nytänkande.

– I vanliga fall finns det rätt många formella svårigheter, konstaterar förvaltningschefen Sergio Garay som både varit med och planerat projektet och nu utgör dess chef:

• Formella svårigheter. Med olika huvudmän och olika typer av dokumentationskrav uppstår juridiska problem. Skilda yrkesroller, krav på sekretess och lagstiftning som inte är enhetlig.

• Tekniska svårigheter. Med tre huvudmän följer tre olika it-system ”med det enda gemensamma att de inte kan prata med varandra”, konstaterar Sergio.

• Organisatoriska svårigheter. Med tre huvudmän, olika chefer, olika budget är risken stor att uppgifter och kostnader faller mellan stolarna om verksamheten suboptimeras så att den enskilda aktören bara ser till det egna uppdraget.

– Vi arbetar parallellt med alla tre hindren. Vi involverar personalen i utvecklingsarbetet, annars skulle det inte fungera. Det är inte tillräckligt att samlokalisera människor. Det krävs mer än så. Och så måste man våga, betonar Sergio.

Som bas för projektet finns ett samarbetsavtal mellan sjukhus, primärvård och kommun, som bland annat reglerar att varje huvudman ska ta ansvar för respektive kostnader inom sitt eget område. I vissa fall jämkas kostnader mellan huvudmännen när verksamhet flyttas över från ett område till ett annat.

– Sedan har allt vuxit fram, utbrister Sergio, inte utan stolthet i rösten.

Nyintroducerat är bland annat de tre mobila team som gör hembesök; för akut sjuka, för kroniker samt för dementa.

– Här avlastar vi akutmottagning och slutenvård, genom att leverera vård på rätt nivå. Med demensteamet arbetar vi på ett helt nytt sätt kring personer som ofta bor på institutioner och som är svåra att förflytta.

De mobila teamens personal fungerar också som ett slags handledare när de gör hembesök och då kan utbilda den ordinarie personalen på fältet, som hemtjänstpersonal, i patientspecifika rutiner.

Genom samarbetet har medarbetare flyttats runt mellan olika områden vilket inneburit ett slags kulturellt utbyte när olika metoder och professioner arbetar tillsammans.

– Det har mottagits mycket bättre än vad vi väntat. Målet är ju att utveckla maximala samverkansformer för regional och kommunal vård, säger Sergio.

En kommungemensam jourcentral har öppnats med gemensam bemanning från alla vårdcentraler, med såväl privata som offentliga huvudmän, lokaliserad i sjukhusets lokaler.

– Tidigare var det ett sammelsurium där öppettider och bemanning varierade mellan de 22 vårdcentralerna. Nu är allt på samma ställe.

Projektet är också huvudman för en egen vårdcentral. Att finnas så konkret i verksamheten när den ska utvecklas, tycker Sergio har varit en förutsättning.

– Poängen är ju att vi ska ta hand om hela vårdkedjan, ha tillgång till alla nivåer. Därför äger vi delar på alla tre nivåer, där vi kan pröva flera olika lösningar.

På sjukhuset arbetar projektet på en avdelning med att finna nya arbetsformer där ny teknik och ny vårdplanering ska integreras i samarbetet. När slutenvården avslutas sker samverkan genom de mobila teamen, som gör uppföljning i hemmet. Dessutom har man skapat ett nytt korttidsboende, mellan sjukhusvård på avdelning och vård i hemmet.

– Det är ytterst ovanligt med ett kommunalt korttidsboende inne på sjukhuset, där vi har valt att placera det. Det är smidigare både för patienter och kommuninvånare. Dessutom blir det lättare att utveckla samarbeten när vi enklare har tillgång till läkare dygnet runt.

En del av projektet innebär omvärldsstudier av befintliga koncept.

– Vi har ju inte uppfunnit hjulet utan vi anpassar och testar olika arbetsformer. Genom att arbeta obyråkratiskt kan vi implementera det nya snabbt.

Med långsiktiga och hållbara lösningar är målet att bli en attraktiv arbetsgivare så att dagens ambition, att klara sig utan bemanningsföretag, blir permanent. Det stora ekonomiska underskott som de olika vårdinstanserna dragits med, utgör fortfarande projektets akilleshäl.

– Där saknar vi fortfarande balans men vi förväntar oss att förändringarna kommer att leda till förbättringar också där. Med bra kvalitet på vården, på rätt nivå, kommer resursutnyttjandet att bli mycket effektivare.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3ithealthcare.se

Kontakta B3IT Healthcares tf VD Annette Mårdbrink
annette.mardbrink@b3it.se


HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM
Ett samarbete mellan kommun, primärvård och Ängelholms sjukhus med regionen som beställare. Målet är att skapa en gränslös vård och omsorg.
Projektet löper från oktober 2013 till oktober 2016.
Projektet har uppmärksammats med Region Skånes eget kvalitetspris Diabasen, utsetts till ”best practice” av Socialstyrelsen och WHO samt var en av tre finalister till titeln ”Årets välfärdsförnyare”.
Projektet delar varunamn med redan etablerade Hälsostaden AB, som äger och förvaltar fastigheter inom sjukhusområdet.