Monyx

Halvårsintervju: Svenska börsbolag gynnas av den svaga kronan

Nyhet   •   Jul 20, 2018 08:53 CEST

Den svaga kronan gynnar svenska börsbolag på den relativt attraktivt värderade svenska aktiemarknaden. Under ett samtal med Peter Gummesson, förvaltningschef på Monyx Asset Management, blickar han tillbaka på första halvåret 2018 och tittar även framåt för att se vad hösten har att erbjuda.

Marknadens utmaningar

Vad har drivit marknaderna under första halvåret?

Aktiemarknaderna inledde året väldigt skakigt. Till att börja med steg börserna i januari, för att sedan falla kraftigt i februari. Bakom nedgången i februari låg bland annat oro för stigande räntor i USA. Nedgången förstärktes av att många placerare tvingades sälja investeringsprodukter kopplade till volatilitetsindexet VIX.

Sedan februari har utvecklingen på det globala aktiemarknaderna gått relativt sidledes. Det som framför allt har påverkat en svensk investerare är att den svenska kronan har försvagats markant. Mätt i dollar har ett globalt aktieindex varit i stort sett oförändrat det första halvåret. Men mätt i svenska kronor så har samma index stigit nära 9 procent. Det är en ganska stor skillnad.

Stockholmsbörsen har utvecklats ganska bra under halvåret. Ett brett svenskt aktieindex har gått upp drygt 4 procent under perioden. De svenska börsbolagen gynnas av den svaga kronan. Dessutom är den svenska aktiemarknaden relativt attraktivt värderad.

Aktiemarknaderna i tillväxtländer har däremot haft negativ utveckling i år, framför allt i juni då aktiekurserna sjönk rejält på grund av oro för ett handelskrig. Men flera andra faktorer har tyngt tillväxtmarknaderna, däribland svagare tillväxt i Kina och osäkerhet kring effekterna av en starkare dollar. Många tillväxtländer har stora skulder i dollar och påverkas därför negativt av en stigande dollar. Dessutom har aktiemarknaderna i vissa tillväxtländer, som Turkiet och Brasilien, tyngts av inhemsk politisk osäkerhet.

Hur har handelsoron mellan Kina och USA påverkat marknaden?

Under större delen av våren ignorerade marknaderna varningarna från president Trump om handelskrig. Men mot sommaren så insåg placerarna att ökade handelshinder är ett verkligt hot. Ökade handelshinder slår direkt mot lönsamheten hos exportberoende bolag, vilket i sin tur påverkar aktiekurserna. Det bidrog till att aktiemarknaderna föll i juni. Framför allt har handelsoron drabbat tillväxtmarknaderna, där många länder är beroende av export.

Förvaltningshändelser under året

Monyx fonder har haft en positiv utveckling under året. Hur ser du på det?

Våra strategifonder har under det första halvåret gynnats av att ha en relativt stor exponering mot de globala aktiemarknaderna och inte minst av en allt svagare krona.

Har det skett någon förändring i fonderna eller teamet under året?

Ja, vi har under halvåret dragit ned vår exponering mot aktiemarknaderna något. Vi har fortfarande en relativt stora aktieinnehav i våra strategifonder och det finns inga direkta tecken som tyder på att aktiemarknaderna är på väg att vika nedåt. Konjunkturen är god liksom vinsttillväxten hos börsbolagen. Men samtidigt har potentialen för framtida avkastning minskat efter snart tio år med stigande aktiemarknader.

Hur gör ni i förvaltningen för att parera svängningarna?

Vi arbetar utifrån riskstyrd förvaltning. Det innebär att när riskerna i den finansiella marknaderna ökar så agerar vi genom att minska riskerna i våra fonder. Och att minska risken innebär i praktiken att vi drar ner på fondernas aktieinnehav.

Förväntningar och utmaningar för kommande halvår

Hur ser du på om valet som stundar i september kommer att påverka finansmarknaden i Sverige?

Jag tror inte det kommer att ha någon större inverkan. Svensk politik har egentligen inte påverkat de finansiella marknaderna särskilt mycket sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet.

De svenska börsbolagen är ofta internationella och mer beroende av vad som händer i omvärlden än av svensk inrikespolitik. Och svenska obligationsräntor påverkas mer av Riksbankens penningpolitik.

Möjligen skulle ett osäkert valresultat kunna leda till en svagare krona. Men å andra sidan har den svenska kronan försvagats kraftigt de senaste åren så utrymmet för ytterligare försvagning är begränsat.

Vilka risker och utmaningar ser du under resterande del av 2018?

Som sagt så finns det inga direkta tecken på att aktiemarknaderna är på väg att vika nedåt. Men det är klart att det finns risker och utmaningar. Aktiemarknaderna har stigit i snart tio år och värderingarna är höga på en del marknader.

En risk som vi pratat om tidigare är ett förestående handelskrig, med minskad lönsamhet och sjunkande aktiekurser som följd.

En annan risk är att inflationen tar fart. Framför allt i USA finns tecken på ökad resursbrist och ett underliggande inflationstryck. Stigande inflation leder till stigande räntor, vilket skulle slå mot både lönsamhet och värderingar på aktiemarknaden.

En tredje risk är den svaga svenska kronan. Kronan har stadigt försvagats de senaste fem åren, framför allt som en följd av Riksbankens extrema penningpolitik. Kronan är undervärderad enligt de flesta fundamentala sätt att se det. En omsvängning från Riksbanken skulle kunna leda till att kronan stärks. Det skulle slå mot placeringar i utländska valutor, till exempel globala aktier.

Sist men inte minst, vilket är ditt bästa fondspartips, Peter?

Jag är själv ganska försiktig i mina investeringar. Jag investerar i vår räntefond Monyx Aktiv Ränta. Jag har annars svängt om mitt sparande och minskat min exponering mot tillväxtmarknader. Jag tror mer på den svenska aktiemarknaden som är relativt attraktivt värderad. Dessutom borde svenska börsbolag generellt gynnas av den svaga svenska kronan.

Samtalet ägde rum den 18 juli 2018

Ylva Klingvall
Kommunikationschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.