Örnsköldsviks kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Nyhet   •   Nov 01, 2016 18:08 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 11 november 2016. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Avvaktar med utredning om samiskt förvaltningsområde

Regeringen har beslutat att göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och kommer under den tiden inte att ge några pengar för de nya kommuner som ansökt om att bli förvaltningsområde. Därför kommer Örnsköldsviks kommun att avvakta med utredningar om åtgärder och kostnader för ett samiskt förvaltningsområde till dess att regeringen har presenterat slutsatserna av översynen. Kommunen har tidigare ansökt om att bli finskt förvaltningsområde, men har inte blivit beviljad detta just på grund av översynen av lagen.

Miljöberättelsen 2015 presenteras

Örnsköldsviks kommun presenterar nu miljöberättelsen för 2015. Den har tidigare inkluderats i årsredovisningen för kommunen men har nu tagits fram som en egen redovisning över kommunförvaltningens miljöpåverkan och miljöarbete under föregående år.

Ny utbildningspolicy för kommunen

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förslaget till utbildningspolicy. Den är ett styrdokument för att uppnå fullmäktigemålet ”En av de bästa skolkommunerna 2020” och består av fem rubriker: Örnsköldsviks skolor ska präglas av demokratiska principer, Örnsköldsviks skolor ska präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer, Örnsköldsviks skolor ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet samt I Örnsköldsviks skolor ska pedagogiskt arbete bedrivas i goda lärmiljöer.

Föreslår nej till ny tåglinje

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Anna Lindbergs (C) motion om en ny tåglinje mellan Örnsköldsvik och Umeå via Mellansel, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Norrfors, Nyåker och Vännäs. Tåglinjen skulle förverkligas genom en samverkan med berörda kommuner och kollektivtrafikmyndigheterna. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har skrivit i sitt svar att förslaget inte ligger i linje med nuvarande prioriteringar och att kommunen bör driva en sådan fråga genom sina ledamöter i förbundsdirektionen som i sin tur kan ge ägardirektiv till Norrtåg.

Inget nytt samarbete kring fysisk aktivitet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Bror Wallströms (L) och Lena Jonssons (L) motion om att kommunen tillsammans med lokala idrottsföreningar ska erbjuda fysiska aktiviteter till högstadieungdomar, att aktiviteterna ska bidra till ökad integration och att elever som deltar i aktiviteterna förbinder sig att ta ställning mot droger och bidra till en positiv värdegrund.

Energiplaneförslag till översiktsplan

En energiplan ska bli en del i nästa revidering av översiktsplanen som också ska innehålla vindkraftsplanen, föreslår kommunstyrelsen. Detta efter en motion från Alliansen i Örnsköldsvik med Anna-Lena Lindberg (C), Lars Eidenvall (KD), Bror Wallström (L) och Lars Näslund (M).

Örnsköldsvik vill bli Fairtrade City

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att Örnsköldsvik ska ansöka om att bli en Fairtrade City-diplomerad kommun. Tillsammans med övriga aktörer i Örnsköldsvik ska i en långsiktig förändringsprocess kommunen jobba för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade är en produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Nej till schemalagd yoga

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår Olof Dahlbergs (MP) och Jenny Nilssons (MP) motion om yoga på skolschemat. Att fortsätta med Mindfulness i skolan, som man på senare tid har prövat inom skolan, för att utveckla delar som motionen tar bildningsförvaltningen upp som en möjlighet istället.

Ska utreda undersköterskors kompetensutveckling

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till Bror Wallströms (L) och Lena Jonssons (L) motion om att utreda hur specialiserade undersköterskors kompetens bäst kan tillvaratas, stötta inrättandet av fler lokala yrkeshögskoleutbildningar för specialisering av undersköterskor, se över sätt att uppmuntra medarbetares deltagande i kompetensutveckling och specialistutbildning och att se över möjligheten att anordna och/eller finansiera kompetensutveckling av undersköterskor anställda på vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och övrig kommunal verksamhet.

Ny måltids- och livsmedelspolicy

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den nya måltids- och livsmedelspolicyn och godkänner även själv strategierna för måltider i ordinärt respektive särskilt boende. Policyn inriktar sig på rubrikerna maten och hälsan, klimatet, måltiden och kulturen.

Näringsfrågor redan i planerna

På grund av de samverkansformer som redan finns och eftersom nya strategier för måltider har tagits fram föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige kan anse intentionerna i Bror Wallströms (L) och Lena Jonssons (L) motion om ett helhetsgrepp mot äldres undernäring. Därmed behövs inte heller någon ytterligare åtgärd på grund av motionen.

Matbricka konkurrensprövas

Åke Andersson (C) och Bruno Byström (C) har lämnat en motion där de föreslår att en måltidspeng ska införas som kan användas för att välja om matbrickan ska levereras av kommunen eller någon annan leverantör, att göra det möjligt för den som vill betala mer kunna välja exempelvis mer ekologiskt eller närproducerat samt att gör det möjligt att få maten lagad i hemmet. Kommunstyrelsen föreslår att mat för hemmaboenden ska tas med i konkurrensprövning, att en och samma kostnads- och kvalitetsnivå ska fortsätta att gälla och konstaterar att det redan idag är möjligt att få mat lagad i hemmet.

Lokaluppföljning genomförs redan

Ett arbete med att optimera och utvärdera kommunens användande av lokaler sker dels löpande och dels strategiskt och årligen genom den kommunövergripande lokalresursplanen. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska avslå motionen från Roland Nordin (KD), Lars Eidenvall (KD), Maria Nordberg, (KD) och Hanna Sydhaga (KD) om att utreda och redovisa vilka lediga lokaler och fastigheter som Örnsköldsviks kommun äger.

Undersöker ny utbildningsmodell

Efter en motion från Olof Dahlberg (MP) och Jenny Nilsson (MP) föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att säga ja till att undersöka om att införa en modell liknande den i Åre kommun och verksamheten Fjällbete. Syftet är att se om det är möjligt att rikta utbildningsinsatser genom samarbete med den gröna näringen, där exempelvis jordbrukare och odlare ingår, i kommunen.

Övriga ärenden:
Uppsägning av av avtal gällande samverkan avseende räddningstjänst med Metsä Board (tidigare Modo Paper AB) och Örnsköldsviks kommun

Yttrande över revisionsrapport, Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunkoncernen

Månadsuppföljning, oktober 2016

Godkännande av nominering romska representanter i minoritetsrådet, mandatperiod 2015-2018

Fyllnadsval efter Camilla Sandin (S)

Fyllnadsval efter Helge Westman (S)

Anmälan av delegationsbeslut, utskott.

Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.

Kommunstyrelsens beslutslogg

Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53.

Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44.

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85

Webbplats: www.ornskoldsvik.se.